Nødvendig med lettere storfe- og griseslakt

Prognose 2024 – per mars 2024

Salget av gris og storfe er noe oppjustert fra siste prognose for 2024, og det ventes fortsatt jevnt uttak fra reguleringslager. Tilførslene av gris er også noe høyere, og det er nødvendig å redusere slaktegrisvektene ytterligere. For egg er det behov for noe økt produksjon.

Prognose 2024 per mars 2024
                               
    Norske tilførsler Import- Engrossalg Balanse Reg.lager Prognose reg.lager    
    tonn   Endring kvoter tonn   Endring 2024 1.1.24 * 31.12.24    
   Storfe/kalv 83 900   -7 % 9 000 1) 97 800   0 % -4 900 7 376   2 500    
   Lam 17 000   -1 % 1 250 2) 18 400   0 % -100 123   100    
   Sau 4 800   0 %     3 900   -13 % 900 334   1 200    
   Gris 128 800   -2 % 1 650 3) 131 000   +2 % -600 3 634   3 100    
   Egg    65 800   +1 % 1 400 4) 68 000   +3 % -800 -   -    
                               

*) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i balansen for 2024.

  1. SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. WTO-kvote på 206 tonn, 600 tonn fra Island og 450 tonn av SACU-kvoten
  3. Spekk på 600 tonn. EU-kvote (900 tonn) og kvote fra Storbritannia (150 tonn). 
  4. Forutsetter i prognosen for 2024 en import på til sammen 2 200 tonn for å dekke behovet.

I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2024 – mars 2024  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr. mars 2024  - åpnes i nytt vindu

 

Storfe

For storfe prognoseres nå en lagernedbygging i 2024 på om lag 4 900 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er noe mer enn forrige prognose. Dette skyldes færre melkekyr til slakt som følge av økte melkekvoter og noe økt salg. Det ventes fortsatt jevnt uttak av storfekjøtt fra reguleringslager. I 3. tertial 2024 prognoseres det et sesongmessig overskudd på 600 tonn.

Produksjonen ventes å gå ned med om lag 7 prosent i 2024. Prisen på tyngre slakt av kvige og ung okse reduseres fra 11. mars 2024. Alle storfeprodusenter oppfordres sterkt til å melde inn dyra noen uker tidligere til slakt enn vanlig. Det er nødvendig for å få lagrene ned og unngå fortsatt ubalanse i markedet.     

Tilskudd til slakting av kalv reduserer tilførslene i slutten av 2024 og i 1. halvår 2025.

 

Lam

For året 2024 ventes det fortsatt om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av importkvotene. Tall fra fostertellinger viser om lag uendret antall lam per søye fra i fjor. Det er prognosert en nedgang i bestanden av sau og lam på om lag 1,5 prosent pr. juni 2024. Salget av lam forventes å bli på samme nivå som i 2023.

Mens det er tomme reguleringslagre av lam, er det fortsatt 300 tonn sau på lager. Det kommer mer på lager nå etter telledato 1. mars. Det registreres lavere interesse for sauen, og det prognoseres en overdekning på nærmere 1 000 tonn i 2024.

 

Gris

Slaktegrisvektene ligger hittil i år noe høyere enn forutsatt i tidligere prognoser for 2024. I prognosen er nåværende vekter videreført. Dette gir økt produksjon fra siste prognose, men en nedgang på 2 prosent fra 2023. Det er nødvendig at slaktegrisprodusentene melder dyra sine inn til slakt enda tidligere. 2 kilo lavere vekter enn forutsatt i prognosen gir om lag 2 000 tonn lavere tilførsler i resten av 2024.  Dette er avgjørende for å håndtere reguleringslagrene av svinekjøtt. 

Oppfordringen om 5 prosent reduksjon i bedekningene gjelder foreløpig fram til mai 2024. Det prognoseres en økning i salget på 1,5 prosent, og en underdekning og lagernedbygging på 600 tonn i løpet av 2024.   

Vi oppfordrer alle svineprodusenter som produseres smågris, og som har planlagt sanering uavhengig av årsak til å registrere dette. Det er mulig å registrere dine planer for sanering i Ingris. Mer informasjon om den tekniske løsningen og deling av data fra Ingris finnes på hjemmesidene til Animalia.

 

Egg

Prognosen viser en produksjonsøkning på 1 prosent i 2024. Samlet salg av egg til dagligvare og industri prognoseres å øke med vel 2,5 prosent fra 2023.   

Med prognosert salg vil det være et importbehov av egg til industrien på om lag 2 200 tonn. Import av egg til industri øker leveransene av norske egg til storhusholdning og dagligvare. Det er altså rom for en økning i produksjonen for å møte det økte behovet for egg. Normalt importeres det årlig mellom 500 og 1 000 tonn. Det kan være kort vei fra underdekning til overkapasitet i eggnæringen.

 

 

 

                 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.