Reguleringstiltak

I tillegg til prisfastsettelse med prisløyper og pristilskudd, benyttes det en rekke andre virkemidler for å bidra til å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet.

Overproduksjon
En situasjon med overproduksjon av kjøtt eller egg presser markedet og reduserer muligheten til å ta ut en bedre pris. Overproduksjon vil ofte også medføre økt omsetningsavgift fra produsentene for å finansiere reguleringstiltak. Overskuddet vil derfor gi store inntektstap for produsentene. Siden det er samvirkeorganisasjonene, eid av bøndene, som står for markedsreguleringen ligger det derfor en sterk drivkraft for å opprettholde balanse i markedet og hindre overproduksjon.

Det viktigste virkemiddelet for å balansere markedet for jordbruksvarer er prisfastsettelse (målpris og PGE) med prisløyper og pristilskudd. I tillegg benyttes en rekke andre virkemidler for å bidra til å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Disse kan deles inn i tre ulike nivåer avhengig av ønsket effekt:

1. Virkemidler som påvirker mengden som produseres (prognosering og produksjonsregulerende tiltak).
2. Virkemidler som påvirker tilbudet i markedet (markedsregulerende tiltak).
3. Virkemidler som påvirker salget (salgspåvirkende tiltak).

Reguleringsarbeidet finansieres av omsetningsmidler betalt av den enkelte bonde.

For mer informasjon rundt markedsordningene vises det til Landbruksdirektoratet sine nettsider.