Markedsregulering

Bonde med høne

Formålet med markedsbalansering er å oppnå balanse mellom produksjon og etterspørsel av jordbruksvarene som inngår i markedsordningen.

Dette som følge av at produksjon av jordbruksprodukter er en langsiktig biologisk produksjon med sesongvariasjoner. Hensikten er å sikre bonden avsetning for sine produkter til en tilnærmet lik pris uansett hvor i landet produksjonen foregår, i tråd med det som er fastsatt i Jordbruksavtalen, og sikre forbrukere stabile forsyninger av jordbruksvarer til en noenlunde lik pris. 

Det er jordbruksnæringa selv som har ansvaret for markedsreguleringen via de bondeeide landbrukssamvirkene Tine (melk), Nortura (kjøtt og egg) og Felleskjøpet (korn). Denne organiseringen gjør at det er bøndene som selv står for det økonomiske ansvaret gjennom betaling av omsetningsavgift ved levert vare. Dermed er det også bøndene som økonomisk rammes ved overproduksjon og man forsøker derfor å regulere markedet for å oppnå markedsbalanse.

Norges system for omsetning av jordbruksvarer gir jordbruket rett til å forhandle om målpriser. I vår sektor forhandles det om målpris på gris. For de øvrige markedsregulerte produksjonene, storfe, lam og egg, er det Norturas konsernstyre som fastsetter prisnivået, kalt Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris. For begge ordningene gjelder at samvirkeorganisasjonene skal forsøke å ta ut prisene i markedet og selv har det økonomiske ansvaret. For å oppnå mulig prisuttak er markedsregulator, innenfor retningslinjer fastsatt av Omsetningsrådet, gitt myndighet til å iverksette ulike reguleringstiltak. Av denne myndigheten følger også forpliktelser markedsregulator har til produsent via mottaksplikt, kunder i form av forsyningsplikt og aktører i kjøttbransjen gjennom informasjonsplikt. Systemet skiller seg fra de fleste andre land, for eksempel EU der offentlige myndigheter garanterer en minstepris (intervensjonspris) og selv har det økonomiske ansvaret for reguleringstiltakene. 

I Nortura er det avdeling Totalmarked som har det operative ansvaret for å foreslå og gjennomføre reguleringstiltak og andre oppgaver som tilfaller markedsreguleringen for kjøtt og egg. De foreslåtte reguleringstiltakene besluttes til sist av Omsetningsrådet.

I 2021 ble det i samarbeid med Handelshøyskolen BI og AgriAnalyse laget et hefte om markedsregulering som tar for seg fundamentet for markedsreguleringen, virkemidler, styringsprinsipper med mer. 

Se heftet Markedsregulering - Hva er det, og hva er Norturas rolle?