Økt salg som følge av fortsatt tiltak og restriksjoner

Prognose 2022 – per januar 2022

Sammenlignet med prognosen fra november er salget noe oppjustert i 2022. Den siste smittebølgen har ført til ny runde med tiltak, og vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn at både redusert grensehandel og utenlandsreiser i stor grad vil vedvare gjennom vinteren. Det forventes derfor en økning av behovet for helt slakt av gris og storfe fra sist prognosert i 1. halvår 2022. Situasjonen er uforutsigbar, men vi har i prognosen forutsatt at grensehandel og reiseaktivitet vender tilbake til det tilnærmet normale fra våren av.

Prognose 2022 - per januar 2022

Produksjon

Tilførsler tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.22

Storfe/kalv 90 400 + 2 % 9 000 1) 101 700   - 8 % -  2 300 500
Lam 19 100  0 %  606 2) 19 000  - 12 %  + 700 0
Sau 4 900 - 2 % 200 3) 4 900 - 6 % + 200 0
Gris 133 800 - 1 % 1 800 4) 137 700 - 7 % -  2 100 0
Egg   67 000 + 2 %    500 5) 66 350  0 %  + 1 200 522

 *) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2022.

  1. For storfe SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvote på 206 tonn og 400 tonn fra Island.
  3. Import på 200 tonn fra Island
  4. Spekk på 750 tonn, EU-kvote på 900 tonn og kvote på 150 tonn fra Storbritannia. 
  5. Forutsetter i prognosen en import på 500 tonn egg.

I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2022 – januar 2022  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr januar 2022  åpnes i nytt vindu 

 

Gris

For året 2022 som helhet er det prognosert en underdekning på om lag 2 000 tonn av norskprodusert svinekjøtt og kvoteimport. Prognosen viser et markedsunderskudd på 3 000 tonn i 1. tertial 2022. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe på til sammen 1 050 tonn forutsettes å komme inn. Med tomme reguleringslagre ved starten på året må underdekningen dekkes opp av import ut over kvotene.  

Slaktegrisvektene økte med om lag 2,5 kg i 2021, og forutsettes å holde seg på samme nivå i hele 2022. Den svært gode effektivitetsutviklingen hos norske purker fortsetter. De siste tallene tyder på en mindre nedgang i bedekningene som gir slaktegris inn i 2022. Tilførslene av svinekjøtt er prognosert å gå ned med 1 prosent i 2022.

Fra våren 2022 forutsettes det innenlandske salget av svinekjøtt å gå tilbake til om lag nivået før pandemien startet.   

 

Storfe

Tilførslene økte med 4 prosent i 2021, og ventes å øke med ytterligere 2 prosent i 2022. Den prognoserte økningen skyldes både flere dyr til slakt og forventet økte slaktevekter på kvige og okse.  Økt mordyrbestand har gitt flere kalver som holdes til de er slaktemodne. Det ventes også flere melkekyr til slakt i 2022 som øker tilgangen av norskprodusert storfekjøtt.

Også prognosen for salget av helslakt av storfe er i 1. tertial noe oppjustert fra siste prognose, men for året som helhet ventes salget i likhet med gris å gå tilbake fra 2021 forutsatt en gradvis normalisering i samfunnet. Det prognoseres en underdekning av norskprodusert storfekjøtt og importkvoter på om lag 2 300 tonn for året som helhet. Underdekningen nå i starten på året dekkes opp av et reguleringslager på om lag 500 tonn og noe importkvoter.

Ammekutallet har økt med om lag 12 000 de siste 2 årene til om lag 112 000 ved siste telling. Framtidig kumelkbehov samt tilpasninger av blant annet utvikling i melkemengde per ku avgjør hvor mye kjøtt som kommer fra melkesektoren. Samtidig er det usikkert hvordan salget av storfe vil utvikle seg i årene fremover.

 

Lam

For året 2022 sett under ett ventes det i realiteten om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 400 tonn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, forventes å bli benyttet på sauekjøtt. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 700 tonn ved utgangen av året.

Reguleringslageret av lam på også vel 700 tonn etter slaktesesongen 2021 ble solgt ut før årsskiftet, men kvantumet blir ikke omsatt i sluttmarkedet før i inneværende år. Dette trekker likevel indeksen for salget av helt slakt noe ned i 2022. Mindre grensehandel og flere mennesker i landet har innvirket også på salget av sau og lam i 2021, slik at vi for året 2022 venter en nedgang.  

Det er beregnet og prognosert en nedgang i mordyrbestanden på nærmere 1 prosent pr. 1 mars 2022. Dagens sauebestand synes nå å være på et riktig nivå. Dette har sammen med godt salg bidratt til økte priser, men det er usikkert hvordan salget vil utvikle seg når samfunnet normaliseres.

 

Egg

Prognosen for 2022 viser et noe økende overskudd av egg. Overdekningen før tiltak er prognosert til om lag 1 600 tonn. Dette er også noe mer enn sist prognosert og skyldes høyere prognoserte tilførsler. Vel 400 tonn av overskuddet er allerede avtalt tatt ut før påske gjennom førtidsslakting av verpehøner. Det prognoserte overskuddet i sommermånedene og resten av året blir håndtert med førtidsslakting.

Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 0,5 prosent fra 2021. Det er ikke rom for økt produksjon av egg.

 

      

                 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.