Nedjustert salg av storfe og svin i 2023

Prognose 2022 og 2023 – per november 2022

Prognosen for salg er usikker på grunn av husholdningenes reduserte kjøpekraft. Salget av storfe og svin er noe nedjustert i den reviderte prognosen for 2023. Tiltaket med midlertidig opphold hos noen produsenter bringer eggmarkedet om lag i balanse i 2023.

Prognose 2022 - per november 2022

Produksjon

Tilførsler tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.22

Storfe/kalv 90 900 + 4 % 9 000 102 300   - 7 % -  2 300 367
Lam 18 200 - 4 %  736 18 900  - 12 %  0 0
Sau 4 800 - 4 % 70 4 900 - 6 %  0 0
Gris 133 100  - 1 % 1 750 138 100 - 7 % -  3 200 0
Egg  * 65 300 0 %    200 65 200  - 1 %  + 400 522

 *) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2022. Tilførslene av egg er redusert med 2 800 tonn som følge av redusert verpeperiode. 

Prognose 2023 - per november 2022

Produksjon

Tilførsler tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Markeds-balanse

Prognose reg.lager 1.1.23

Storfe/kalv 89 100 - 2 % 9 000 1) 99 000   - 3 % -  800 5 000
Lam 18 800  + 4 %  806 2) 19 000  0 %  + 600 0
Sau 4 800 0 %   4 800 - 2 % 0 0
Gris 131 700  - 1 % 1 650 3) 133 000 - 4 % + 400 300
Egg   65 700 + 1 %    500 4) 65 700  + 1 %  500 -

 *) Prognose reguleringslager ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2023.

  1. For storfe SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvote på 206 tonn og 600 tonn fra Island.
  3. Spekk på 600 tonn, EU-kvote på 900 tonn, kvote på 150 tonn fra Storbritannia. 
  4. Forutsetter i prognosen for 2023 en import på 500 tonn egg.

I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2023 – november 2022  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr november 2022  åpnes i nytt vindu 

 

Storfe

Etter underdekning og mye import i 1. halvår har salget av helslakt storfe gått kraftig tilbake. Reguleringslageret forventes å ligge på om lag 5 000 tonn ved inngangen til 2023. Sammen med norske tilførsler og importkvoter prognoseres dette å være tilstrekkelig til å dekke det prognoserte salget i 1. og 2. tertial 2023. I 3. tertial 2023 prognoseres det et overskudd på 2 000 tonn. Salget av helslakt storfe prognoseres å gå ned om lag 3 prosent fra et godt salg inneværende år sett under ett.

Det ventes en nedgang i tilførslene av norskprodusert storfekjøtt på 2 prosent i 2023. Det forventes en moderat økning i slaktevektene på kvige og okse også i 2023.  Antall melkekyr går nå ned, men ammekubestanden øker fortsatt. Den samlede mordyrbestanden ventes å være noe lavere i 2023.  

Framtidig kumelkbehov samt utvikling i melkemengde per ku påvirker behovet for antall ammekyr framover.    


Lam

Lavere tilvekst i beitesesongen medførte utsatt slakting og det er også sannsynlig at en del lam blir holdt tilbake til etter årsskiftet på grunn av økte priser og tilskudd. Slaktevektene er lavere, og antall slakt ligger også an til å gå noe ned fra 2021. Dette gjør at det er beregnet liten økning i bestanden ved inngangen til 2023.

Utsatt slakting ga noe redusert salg i starten på sesongen. Det var tomme reguleringslagre ved inngangen til 2022, og det ventes heller ikke noe på reguleringslager ved utgangen av året.

For året 2023 sett under ett ventes det i realiteten om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 600 tonn. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 600 tonn ved utgangen av 2023.

Det forventes noe økte tilførsler i 2023, og om lag uendret salg. Sauebestanden synes å være på et riktig nivå. Det er en ambisjon å beholde dagens kapasitet.  

 

Gris

Det er i likhet med storfe også lavere salg av gris, men det forventes bare begrenset behov for innfrysing av hele slakt i 2022. Prognosen viser en nedgang i tilførslene på ytterligere 1 prosent i 2023. Nedgangen i bedekningene er noe større enn forventet effektivitetsøkning.  

For 2023 prognoseres det med en nedgang i salget til og om lag nivået før pandemien. Sammen med en nedgang i tilførslene gir dette et lite overskudd i svinemarkedet. Dagens slaktegrisvekter ligger på om lag 85 kg. Det kan være aktuelt å stimulere til en noe lettere slaktegris.  

Importkvotene av fersk gris fra EU og Storbritannia forventes å komme inn.  

 

Egg

Overdekningen av egg i 2022 ville blitt på over 3 000 tonn uten tiltak. 2 800 tonn er blitt håndtert ved redusert verpeperiode. Egg som dessverre ble for gamle for humant konsum er anvendt til miljøfôr. 

Tiltak med kompensasjon for midlertidig opphold av produksjonen hos 13 eggprodusenter bringer eggmarkedet om lag i balanse i 2023. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med nærmere 1 prosent i 2023.

Tiltaket med midlertidig opphold har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Det er derfor svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter. 

 


 

                 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.