Store lagre av gris og storfe gjør det nødvendig å redusere produksjonen

Prognose 2023 og 2024 – per august 2023

Prisene er redusert for å bidra til økt salg. Det prognoseres en økning i salget av storfe og gris på 2 prosent i 2024. Det er også nødvendig med lavere tilførsler for å redusere lagrene av storfe og gris. Det er flere tiltak som vil bli satt i verk. Tilførselsprognosen på storfe i høst er mer usikker enn normalt på grunn av fôrsituasjonenen etter tørke og flom.

Prognose 2023 - per august 2023

Produksjon

Tilførsler tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Markeds-balanse

 Reg.lager 1.1.23 *)

Storfe/kalv 89 700 - 2 % 9 000 96 500   - 7 %   + 2 200 4 877
Lam 17 900  - 2 % 1 150 18 300  - 4 %  + 800 0
Sau 5 000 + 1 %   4 500 - 11 % + 500 0
Gris 130 900  - 2 % 1 300 128 500 - 7 % + 3 600 231
Egg   65 900 + 1 %    500 66 600  + 2 % - 200 -

 *) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2023.

Prognose 2024 - per august 2023

Produksjon

Tilførsler tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Markeds-balanse

Prognose  reg.lager 1.1.24 *)

Storfe/kalv 86 000 - 4 % 9 000 1) 98 500   + 2 %   - 3 500 7 000
Lam 17 500  - 2 % 1 100 2) 18 900  + 3 %  - 300 800
Sau 4 800 - 4 %   4 800 + 7 % 0 500
Gris 130 600 - 0 % 1 550 3) 131 000 + 2 % + 1 200 3 800
Egg   66 800 + 1 %    600 4) 67 500  + 1 % - 100 -

 *) Prognose reguleringslager ved starten på året inngår ikke i balansen for 2024.

  1. For storfe SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. WTO-kvote på 206 tonn, 600 tonn fra Island og 300 tonn av SACU-kvoten
  3. Spekk på 500 tonn. EU-kvote (900 tonn) og kvote fra Storbritannia (150 tonn). 
  4. Forutsetter i prognosen for 2024 en import på 600 tonn egg.

I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2023 – august 2023  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr. august 2023  - åpnes i nytt vindu

 

Storfe

Den første prognosen for hele 2024 viser en underdekning på om lag 3 500 tonn isolert for året. Markedssituasjonen for storfe vil likevel bli preget av at vi går inn i året med mye på reguleringslagre. Det er usikkert hvor mye fôrsituasjonenen etter tørke og flom vil påvirke slaktingen i høst og hvor stort reguleringslageret blir. Forventede tilførsler og salg gir et reguleringslager på 7 000 tonn ved utgangen av 2023.

Prisen på storfekjøtt er redusert for å bidra til økt salg. Det prognoseres en økning i engrossalget av storfe på 2 prosent i 2024.  

Produksjonen ventes å gå ned med om lag 4 prosent i 2024. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i kutallet som har gitt og gir færre fødte kalver som igjen reduserer tilførslene av okser og kviger til slakt. Lavere produksjon vil bidra til å selge ut mye fra reguleringslageret fram til høsten 2024.

I tillegg vil det være nødvendig å ta ned produksjonen ytterligere i en periode. Storfeprodusentene oppfordres til å levere lettere slakt fra januar 2024. Markedet tåler ikke økt slakting høsten 2023, og reduserte vekter medfører alltid økt slakting på kort sikt. Det er bakgrunnen for at vi ikke har iverksatt reduserte slaktevekter nå i høst. Vi vil komme tilbake til hvordan vi mener vektene bør reduseres senere i høst. Nortura har bedt Norges Bondelag etablere Produsentråd Storfe for å forsterke vårt budskap knyttet til redusert vekt i 2024.

I tillegg til reduserte vekter vil det være behov for økt slakting av kalv i høst og inn i 2024. Det er Omsetningsrådet som vedtar en eventuell kompensasjon til slakteriene for økt kalveslakting. Nortura har varslet Omsetningsrådet om behovet for økt kalveslakting og vi håper at vi kommer i gang med dette fra oktober 2023.


Lam

Det var tomme reguleringslagre ved inngangen til 2023, men ved utgangen av året ventes det både sau og lam på reguleringslager. Det er allerede frosset inn sau, og det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 800 tonn ved inngangen til 2024. Dette er bakgrunnen for at omsetningsavgiften øker i høst.   

Det er beregnet en nedgang i søye- og lammetallet på nærmere 3 prosent i år, og tilførslene av lam ventes å gå ned med 2 prosent. Det prognoseres en tilsvarende nedgang i 2024. Også salget av lam ventes å gå litt tilbake i 2023. Det prognoseres en økning i 2024.

Markedet for sau og lam prognoseres å være i bra balanse i 2024. Sauebestanden synes å være på et riktig nivå.

 

Gris

Det var bra salg av produkter med svin først på sommeren, men lavere enn forventet i juli og august. I sum ga dette lavere salg av gris i 2. tertial enn i forrige prognose. Prisen på gris er redusert for å bidra til økt salg, og det prognoseres en økning i salget på 2 prosent i 2024. Det ventes en overdekning på 3 600 tonn inneværende år og om lag 1 200 tonn i 2024. Det prognoseres om lag uendrede tilførsler i 2024, og det er derfor nødvendig med tiltak for å redusere produksjonen.  

Slaktegrisvektene har etter oppfordring fra markedsregulator blitt redusert med om lag 1 kg i løpet av sommeren. Den prognoserte markedsbalansen i 2024 forutsetter slaktevekter på om lag 83 kg.

Nortura har bedt Norges Bondelag etablere Produsentråd Gris for å forsterke 4 tiltak.

  1. Vi oppfordrer til fortsatt reduserte slaktegrisvekter. 
  2. Vi oppfordrer til frivillig å redusere bedekningene med 5 prosent for å ta ned      produksjonen ytterligere.
  3. Vi oppfordrer de produsentene som har midlertidig konsesjon om å tilpasse seg nytt konsesjonsregelverk tidligere enn fristen. 
  4. Vi oppfordrer alle svineprodusenter som produseres smågris, og som har planlagt sanering uavhengig av årsak til å registrere dette. Det er mulig å registrere dine planer for sanering i Ingris fra og med 6. september. Mer informasjon om den tekniske løsningen og deling av data fra Ingris finnes på hjemmesidene til Animalia.

For smågrisprodusenter som ikke benytter seg av Ingris anbefaler vi at dere vurderer å ta dette verktøyet i bruk. Formålet med oversikten over saneringer i smågrisproduksjonen er at vi da kan søke Omsetningsrådet om midler for å forlenge saneringsperioden i smågrisproduksjonen og dermed redusere produksjonen av gris i en periode.

 

Egg

Det er små endringer i eggprognosen for resten av 2023. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med 2 prosent i 2023, og det prognoseres en ytterligere økning på vel 1 prosent i 2024.  

Det prognoseres at tilførslene vil øke i 2024 fordi det midlertidige tiltaket med opphold i eggproduksjonen har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Markedsbalansen er skjør, og det er derfor fortsatt svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med underliggende overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter.

 

 

 

 

                 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.