Forventer fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt

Prognosen 2021 – per mars

Vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt som følge av redusert grensehandel og reiserestriksjoner, og legger til grunn at strenge tiltak blir videreført igjennom sommeren. Sammenlignet med prognosen fra januar er salget noe oppjustert til og med 2. tertial 2021. Det understrekes at salgsprognosen fortsatt er usikker og vil være preget av tiltak for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne. Slaktevektene på gris har økt som forutsatt. Import er en fleksibel løsning for å forhindre overproduksjon når samfunnet etter hvert vender tilbake til mer normale tilstander.

Prognose 2021 - per mars 2021

Produksjon

Tilførsler tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.21

Storfe/kalv 85 400 + 1 % 9 000 1) 102 600   - 2 % - 8 200 0
Lam 19 400 0 %  806 2) 20 500  - 1 %  -  300 1 880
Sau 4 900 + 3 %   4 900 + 2 % 0 0
Gris 130 800 0 % 1 750 3) 138 000   - 1 % - 5 400 0
Egg   66 100 + 1 %    500 4) 66 200  + 1 %  + 400 428

 *) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2021.

  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvote på 206 tonn og 600 tonn fra Island.
  3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 100 tonn av kvoten på 1.381 tonn. EU-kvote på 900 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen en import på 500 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2021 – mars 2021  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr mars 2021  åpnes i nytt vindu 

 

Gris                                                                                                                                                                                     For 2021 viser prognosen nå et markedsunderskudd på 2 800 tonn i 1. tertial. For året 2021 ventes en samlet underdekning medregnet importkvoter på om lag 5 400 tonn. Dette forutsetter en gradvis normalisering i samfunnet etter sommeren.

Slaktegrisvektene ligger nå om lag 4 kg høyere enn for ett år siden og det forventes at de holder seg på samme nivå i hele 2021.

Økte slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å gå marginalt ned fra 2020, selv om antall griser til slakt prognoseres å gå ned med 3 - 4 prosent. Salget året 2021 under ett prognoseres å gå ned med 1 prosent fra et høyt salg i 2020. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe forutsettes tatt inn. Med tomme reguleringslagre ved inngangen til året er behovet utover dette hittil i år dekket opp av import til nedsatt toll. Dette vil være tilfelle også framover.    

  

Storfe                                                                                                                                                             Produksjonen ventes å øke med 0,5 prosent i 2021, selv om det ventes relativt lite kuslakting på grunn av et fortsatt høyt melkebehov. Det forventes at en større andel av dyrene framfôres til tyngre slakt. Importbehovet utover kvotene prognoseres å være stort fram til høsten. Forutsatt gradvis mer normale tilstander i samfunnet etter sommeren er underdekningen inkludert importkvoter prognosert til 8 200 tonn for året.

Salget av helslakt ventes å noe tilbake fra 2020 året sett under ett. Med tomme reguleringslagre er underdekningen hittil i år dekket opp av importkvoter og import til nedsatt toll.

Det har vært en økning i mordyrtallet de siste 5 årene. Økningen i ammekutallet har mer enn oppveid nedgangen i antall melkekyr, og det forventes en fortsatt vekst i mordyrtallet i 2021. Framtidig melkebehov og antall kalver fra melkesektoren påvirker tilførslene av storfekjøtt.

Vi forventer ikke noen økning i forbruket av storfe per innbygger de nærmeste årene. Det kan likevel være rom for en forsiktig ytterligere økning i antall ammekyr i Norge.  

 

Lam                                                                                                                                                                 Reguleringslageret av lam på 1 880 tonn ved inngangen til 2021 var solgt allerede i midten av februar. Dette var raskere enn forventet. Det har ikke vært tomme reguleringslagre av sau/lam siden 2015.  

For 2021 totalt viser prognosen en underdekning på 300 tonn for lam, inkludert inntak av WTO-kvoten på 206 tonn og importkvoten på 600 tonn fra Island. Dette innebærer et prognosert reguleringslager ved utgangen av året på vel 1 500 tonn. Det er nødvendig med et lager av denne størrelse for å dekke behovet i perioden fram til ny slaktesesong.     

Tilførslene prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2020. Det forventes bra trykk på lammesalget også i 2021. For å holde balanse i markedet for sau og lam er det imidlertid ikke rom for økt bestand og produksjon i årene framover.        

         

Egg                                                                                                                                                                      Prognosen viser et overskudd på 400 tonn egg i 2021. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes hovedsakelig noe økt salg også av egg. Korrigert for tiltak med uttak av egg gjennom førtidsslakting i 2020 er tilførslene prognosert å bli om lag uendret i 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 1 prosent fra 2020.

Det prognoserte overskuddet kan håndteres med førtidsslakting. Utsikter til fortsatt godt salg gjør at eggmarkedet ser bedre ut enn de første prognosene for 2021 viste, men det er heller ikke for denne sektoren behov for økt produksjon.  

               

 

                 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.