Tilførsler og markedsandeler

Alle slakterier og eggpakkerier rapporterer kvantumstall. Statistikkene for tilførsler (salgsproduksjon) og markedsandeler baseres på disse tallene. 

Utvikling i tilførsler (salgsproduksjon) for totalmarkedet, til og med 2023. 

Markedsandeler til og med 2023. 

Tallene er hentet fra Landbruksdirektoratet.