Tilførsler og markedsandeler

Alle slakterier og eggpakkerier rapporterer kvantumstall. Statistikkene for tilførsler (salgsproduksjon) og markedsandeler baseres på disse tallene. 

Utvikling i tilførsler (salgsproduksjon) slakting og egg for totalmarkedet, til og med 2021. 

Markedsandel slakting og egg, til og med 2021. Markedsandelene er avregnet av tilførslene. 

Tallene er hentet fra Landbruksdirektoratet.