Avregningspris til bonde - nettonotering

Nettonoteringen viser hvordan man kommer frem til avregningspris til bonde.

Avregningsprisen til bonde (Norturas produsenter) avledes av engrosprisen via “Nettonoteringen”. Nettonoteringen er en selvkostkalkyle som viser hvordan avregningsprisen til bonden er bygd opp og tar utgangspunkt i engrosprisen for helt slakt og egg. Engrospris helt slakt er markedsprisen som industrien betaler ved kjøp av helt slakt. Det er ut i fra prisen på helt slakt at oppnådd målpris og planlagt gjennomsnittlig engrospris måles ut i fra. Verdi av andre produkter fra slaktet som for eksempel hud, skinn og innmat legges til engrosprisen, mens kostnader ved slakting/eggsortering, inntransport og offentlige avgifter trekkes fra. Når enkeltelementer i kalkylen for nettonoteringen endres, endres dermed også avregningsprisen.

Nettonoteringen har følgende prinsipielle oppbygging med disse faktorene for:

Kjøtt:

   Engrospris
-  Kjøttkontrollavgift
-  Forskningsavgift
= Engrospris justert for offentlige avgifter*
+ Verdi av hud/skinn og biprodukter (ikke ull)
-  Slaktekostnader
-  Inntransportkostnader
-  Spesielle trekk (avtaletrekk, nødslakt etc.)
-  Omsetningsavgift
= Veiledende avregningspris for slaktedyr fra Nortura
+ Norturatillegg
+ Eventuell etterbetaling
=Utbetalingspris til produsent

*Det er denne prisen som rapporteres som oppnådd engrospris og vurderes mot planlagt gjennomsnittlig engrospris.

I tillegg kommer grunntilskudd (sau/lam og geit/kje), kvalitetstilskudd for storfe og sonedifferensiert distriktstilskudd.

 

Egg

   Engrospris
- Forskningsavgift
= Engrospris justert for offentlige avgifter*
- Sorteringskostnader
- Inntransportkostnader
- Spesielle trekk
- Omsetningsavgift
= Veiledende avregningspris egg fra Nortura
+ Norturatillegg
+ Eventuell etterbetaling
= Utbetalingspris til produsent

*Det er denne prisen som rapporteres som oppnådd engrospris og vurderes mot planlagt gjennomsnittlig engrospris.