Virkemidler i markedsbalanseringen

Vårt hovedoppdrag er å forsøke å holde balanse i markedet. Enkelt sagt handler dette om å bidra til at bøndene ikke produserer mer enn det som etterspørres.

Det viktigste verktøyet vi har for å overvåke markedet er prognosene som Totalmarked utarbeider 6 ganger i løpet av året. Da lager vi prognose både for hvor mye kjøtt og egg som vi forventer at blir produsert og hvor salget av helt slakt vil bli.

Prisen på helt slakt og egg er det aller viktigste instrumentet for å sørge for balanse, men skjer det endringer i markedet på kort sikt har vi flere andre muligheter vi kan benytte oss av.

Fryselagring av kjøtt eller prosessering av egg for videre lagring er en viktig buffer når vi opplever overskuddsperioder. Da klarer vi på en god og rimelig måte å ta vare på de varene det er produsert litt for mye av for seinere å nyttes i næringsmiddelindustrien i Norge.

Øke salget

Totalmarked kan også gjennomføre salg av varer på reguleringslager til lave priser for å stimulere til økt salg. Da benytter vi en rabatt som kalles frysefradrag som er finansiert over omsetningsavgiften.

Skulle vi være uheldige å ha overskudd som av en eller annen grunn ikke går til humant konsum, for eksempel på grunn av problem med holdbarhet, kan vi selge dette til produksjon av miljøfôr (gjelder egg) eller produksjon av pelsdyr- eller kjæledyrfôr i Norge. Det er tross alt en bedre løsning enn destruksjon. Heldigvis skjer dette svært sjeldent, og med flere års mellomrom.

Redusere produksjonen

Fra tid til annen er det også behov for å redusere og justere produksjonen av kjøtt og egg. Vi har løpende endringer og vurderinger av beste pris for slakt knyttet til vekten på dyrene. Har vi behov for litt mer kjøtt, øker vi prisen for litt tyngre slakt, og er behovet litt lavere gis den beste prisen på litt lettere dyr. Når det gjelder eggproduksjonen blir enkelte høneflokker slaktet noen få uker tidligere en planlagt for å redusere mengden med egg som kommer på markedet, såkalt førtidsslakting.

Skulle vi oppleve betydelig overproduksjon har vi også gjennomført såkalte utkjøpsordninger der vi rett og slett betaler enkelte bønder for å slutte med produksjon en lengre periode. Dette er gjort for svineprodusenter ved et par anledninger.

Bøndene gjør også selv en innsats i perioder med overproduksjon. På oppfordring fra markedsregulator har vi opplevd at bøndene i fellesskap, uten noen form for kompensasjon, frivillig har redusert sin produksjon for en periode.