Planlagt gjennomsnittlig engrospris andre halvår 2024

Storfe, småfe, gris og egg
Storfe, småfe, gris og egg

Styret i Nortura har i dag, 21.05.2024, fastsatt planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, storfe, lam og egg for andre halvår 2024.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe holdes uendret på kr 74,30 per kg andre halvår 2024.

 • Prisreduksjon, fryserabatt på slakt solgt fra reguleringslager har bedret salget av storfe. Pågående produksjonstiltak ved at storfeprodusentene leverer lettere slakt bidrar også til å bedre markedsbalansen. Det er imidlertid fortsatt overskudd av tilgjengelig storfe i markedet og det forventes at det vil være over 3 000 tonn på reguleringslager ved utgangen av 2024. Dette er kjøtt som det er behov for i markedet 1. halvår 2025.
 • Dyrtid og begrenset kjøpekraft legger i konkurransen mot andre matvarer fortsatt en demper på sluttsalget.
 • Mengden storfe på lager, pågående tiltak for å redusere tilførslene, prisbevisstheten i markedet og naturlig høy slakting i andre halvår tilsier at det at det er behov for å holde planlagt gjennomsnittlig engrospris uendret det kommende halvåret.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris holdes uendret på kr 44,90 per kg andre halvår 2024.

 • Prisreduksjon og fryserabatt på slakt solgt fra reguleringslager har bedret salget av gris. Produksjonsdempende tiltak bidrar også til å bedre markedsbalansen. Det er fortsatt overskudd av tilgjengelig gris i markedet og det forventes at det vil være i underkant av 3 000 tonn på reguleringslager ved utgangen av 2024.
 • Dyrtid og begrenset kjøpekraft legger i konkurransen mot andre matvarer fortsatt en demper på sluttsalget.
 • Mengden gris på reguleringslager, pågående tiltak for å redusere tilførslene og prisbevisstheten i markedet tilsier at det er behov for å holde planlagt gjennomsnittlig engrospris uendret det kommende halvåret.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam økes til kr 85,00 per kg andre halvår 2024. Dette er en økning på kr 2,00 per kg.

 • Det er god etterspørsel etter lam og det har vært god balanse i markedet for lam i lengre tid. Det kommende halvåret forventes det salg på om lag samme nivå som under fjorårets slaktesesong.
 • Samtidig forventes det en liten nedgang i de norske tilførslene.
 • Dyrtid og begrenset kjøpekraft legger fortsatt en demper på kjøttsalget.
 • God markedsbalanse og noe fallende produksjons tilsier at det rom for å øke planlagt gjennomsnittlig engrosprisen for lam.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes til kr 27,90 per kg andre halvår 2024. Dette er en økning på kr 2,50 per kg.

 • Det har vært en markant økning i etterspørselen etter norske egg det siste året. Det er i dag underskudd av norske egg og de som bruker egg som ingrediens, har minimalt med lager.
 • For å bedre markedsbalansen slik at etterspørselen kan møtes og man unngår unødvendig import er det nødvendig med økt norsk produksjon av egg.
 • Behovet for økt produksjon tilsier at planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg bør økes til et nivå som stimulerer til økt norsk produksjon. En økning på kr 2,50 per kg vil innebære at engrosprisen for egg økes med om lag 10 pst. det kommende halvåret.
 

 

For mer utfyllende informasjon om prissetting - Les det nyeste Grunnlagsdokumentet