Kjøtt- og eggmarkedet i 2022

Kyr på beite i fjellet

Nedgang i kjøttforbruk per innbygger.

Totalmarkedet var i første halvår 2022 fortsatt noe preget av redusert grensehandel samt at flere mennesker oppholdt seg i Norge enn normalt. Gradvis normalisering i samfunnet etter tiltak mot spredning av covid-19 samt redusert kjøpekraft bidro til en korreksjon av salget i 2. halvår. Målt som helt slakt gikk innenlandsk salg av storfe, svin og sau/lam i året 2022 samlet ned med vel 6 prosent fra året før. Salget av fjørfekjøtt gikk ned med om lag 2 prosent, mens salget av egg til dagligvare og industri gikk ned med 1 prosent. 

Noe av nedgangen i innenlandsk salg av kjøtt skyldes økt grensehandel og at flere ferierte utenlands enn i 2021. Men selv med beregnede anslag for økt grensehandel og at flere oppholdt seg utenlands, ser vi en nedgang i kjøttsalget per innbygger i 2022. 

Tilførslene av storfekjøtt økte med vel 4 000 tonn i 2022. Flere melkekyr til slakt som følge av melkeprodusentenes tilpasning til lavere melkekvoter forklarer det meste av økningen fra året før. Det var også en økning i kviger til slakt. Sammen med en normalisering av salget til om lag nivået før pandemien medførte dette et reguleringslager på 4 900 tonn storfe ved utgangen av året.

Antall slakta griser gikk ned med 2 prosent, men økte slaktevekter ga en nedgang i tilførslene på 1 prosent. Med lite grensehandel var det nødvendig med import i 1. halvår for å dekke salget. I 2. halvår var det omtrent tilstrekkelig med norske tilførsler og det lå vel 200 tonn gris på reguleringslager ved utgangen av året. Det var god balanse av sau og lam i 2022. Det var overdekning av egg, og det var nødvendig å ta ut om lag 2 800 tonn med bruk av redusert verpeperiode. 

 

Kjøtt- og eggmarkedet i 2022. Tonn

Retur/direkte salg er ikke tatt med

  Tilførsler 22/21 Imp.kvoter Salg   22/21 Balanse Annen imp.
Storfe/kalv 91 700 105 8 700 1) 103 800 94 -  3 300 7 800
Sau/lam 23 200 96 806 2) 24 000 90  0 -
Gris 132 900 99 1 700 3) 138 000 93  - 3 400 3 600
Egg   65 300 100    176 4) 65 300 99 +   200 -


1. Omfatter bl.a. SACU-import av 4 500 tonn storfekjøtt omregnet m/ben, samt WTO-, EU- og GSP-kvote. 
2. 
Fra Island: 600 tonn. WTO-kvote på 206 tonn
3. 
Spekk utgjorde 528 tonn. Om lag 1 200 tonn av EU-/WTO-kvoter og UK. 
4. 
Import på 176 tonn egg. 

Utviklingen i tilførsler siste 20 år