Kjøtt- og eggmarkedet i 2021

Kyr på beite i fjellet

Totalmarkedet var også i 2021 preget av myndighetenes tiltak mot spredning av covid-19. Dette medførte ytterligere økt innenlandsk salg av kjøtt som følge av sterkt redusert grensehandel, samt at flere mennesker oppholdt seg i Norge.

Målt som salg av helt slakt økte storfe, svin og sau/lam alle med 5 - 6 prosent fra året før. Salget av egg til dagligvare og industri økte med 1 prosent.

For storfe økte tilførslene noe som følge av flere kviger og kyr til slakt, samt økte slaktevekter. I tillegg til norske tilførsler og kvoteimport ble behovet for storfekjøtt dekket opp av import til nedsatt toll. Året 2021 endte med om lag 400 tonn storfe på reguleringslager. Økte slaktegrisvekter ga en økning i tilførslene av svinekjøtt på vel 2 prosent. Med tomme reguleringslagre også av gris var det likevel nødvendig med import i store deler av året for å dekke salget. Reguleringslageret av lam på 1 880 tonn ved inngangen til 2021 ble raskt tømt. Også reguleringslageret på vel 700 tonn etter slaktesesongen på høsten ble solgt ut før årsskiftet. Det ble tatt ut 500 tonn egg som følge av utslakting av verpehøner før tiden i 2021. 

 

Kjøtt- og eggmarkedet i 2021. Tonn

Retur/direkte salg er ikke tatt med

  Tilførsler 21/20 Imp.kvoter Salg   21/20 Balanse Annen imp.
Storfe/kalv 87 400 103 9 000 1) 110 100 105 -  13 700 14 100
Sau/lam 24 000 99 806 2) 26 700 105 - 1 900  
Gris 134 400 102 1 950 3) 148 000 106  - 11 600 11 600
Egg   65 400 100    706 4) 66 000 101 +   100  


1. Omfatter bl.a. SACU-import av 4 800 tonn storfekjøtt omregnet m/ben, samt WTO-, EU- og GSP-kvote. 
2. 
Fra Island: 600 tonn. WTO-kvote på 206 tonn
3. 
Spekk utgjorde 850 tonn. Om lag 1 100 tonn av EU-/WTO-kvoter og UK. 
4. 
Import på 706 tonn egg. 

 

Utviklingen i tilførsler siste 20 år