Mottaksplikt

Markedsregulator har plikt til å ta imot varer fra alle produsenter (medlemmer eller ikke medlemmer) til samme pris som gjelder for egne medlemmer på det aktuelle mottaksanlegget.

Mottaksplikten gjelder kun for varer som inngår i markedsordningen. Det vil si egg, svin, storfe, sau og lam. 

Mottaksplikten reguleres formelt av Markedsreguleringsforskriften. I paragraf 5 i forskriften heter det at: «Markedsregulators mottaksplikt skal sikre alle primærprodusenter avsetning for sin produksjon, til de vilkår som gjelder på det aktuelle mottaksanlegg på det tidspunkt leveransen finner sted, til samme priser og leveransevilkår som for egne leverandører.»

Markedsregulator kan velge å fremsette egne krav under mottaksplikten, men på en slik måte at kravene skal være like for alle. For landbrukspolitikken er mottaksplikten kanskje den viktigste plikten markedsregulator har da den er med på å sikre jordbruksproduksjon over hele landet.

For egg kan uavhengige eggpakkerier levere overskuddsegg til markedsregulator. Eggene skal leveres usortert på brett.