Informasjonsplikt

Markedsregulator har plikt til å informere alle aktører i kjøtt- og eggbransjen om reguleringsarbeidet.

Dette innebærer at informasjon knyttet til oversikt over markedet og reguleringslager, engrospriser, prislister for reguleringsvarene, markeds- og prisprognoser og informasjon om reguleringstiltak kommuniseres samtidig til alle relevante aktører. Dette er Norturas egne rutiner for informasjonshåndtering som markedsregulator.

 

I 2015 ble det av Solberg-regjeringen nedsatt et utvalg ledet av jusprofessor Erling Hjelmeng som skulle evaluere virkningene av markedsordningene i landbruket. Utvalget konkluderte med at markedsordningene fungerer etter hensikten: Å sikre avsetning for bondens produkter, gi sikkerhet for pris og dempe prissvingningene. Det ble heller ikke påvist noen negative konsekvenser for forbruker eller konkurransen i markedet som følge av markedsordningene.