Søk:

 
Du er her: Forside /Prognose

Verktøylinje

Prognosen 2019 – per mars 2019

Prognosen 2019 - Stort overskudd av egg, bedring for gris

(06.03.2019) Den nye prognosen for 2019 viser en bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning, men medregnet reguleringslager er en tett på markedsbalanse. For egg viser prognosen et stort overskudd.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2019 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2019 - per mars 2019

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 86 000 - 3 % 9 170 1) 98 100  - 1 % - 3 000
Sau/lam 24 700 - 6 %  906 2) 26 200  - 2 % -  600
Gris 130 500 - 5 % 2 000 3) 133 500  - 1 % - 1 000
Egg   66 300 + 5 %    290 4) 64 650 + 1 %  + 2 000
  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 2.500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 100 tonn SACU m/ben.
  3. Importen inkluderer spekk (950 tonn), WTO-import på 150 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og EU-kvote på 900 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen inntak av EU-kvoten på 290 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2019 – mars 2019  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr mars 2019  åpnes i nytt vindu 

 

Storfe                                                                                                                                                                               Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2019 på om lag 3 000 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 500 tonn mindre underskudd enn i forrige prognose. Det ventes en reduksjon i produksjonen på 3 % sammenlignet med 2018, noe som må sees i sammenheng med høy slakting i fjor pga. tørke. Det er redusert okseslakting som gir størst utslag, enda slaktevektene forutsettes å øke med 9 kg sammenlignet med 2018. Kuslaktingen ventes å øke noe i 2019. 

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget av helt slakt på om lag 1 prosent sammenlignet med 2018.

Det legges til grunn om lag uendret mordyrtall i 2019. Det ventes fortsatt en vekst i ammekutallet, men den utlignes av reduksjonen i melkekutallet.

-Prognosen bekrefter at vi nå er svært nær markedsdekning for norsk storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser til at reguleringslageret ved inngangen til året var på nivå med underskuddet som er prognosert for året 2019.

Vi må unngå at vi havner i en situasjon med overproduksjon av storfe. Derfor anbefaler vi at det for en periode ikke gis investeringsstøtte som øker produksjonen av storfekjøtt, sier Skulberg

 

Gris                                                                                                                                                                                 For gris viser prognosen for 2019 et underskudd på 1 000 tonn. Det er en stor endring fra januarprognosen som viste et overskudd på 1400 tonn. Endringen skyldes nedjustering av produksjonsprognosen. Det prognoseres en reduksjon i produksjonen på nær 5 prosent sammenlignet med 2018, basert på en nedgang i solgte sæd-doser på ca. 7 prosent. Det forventes en fortsatt økning i effektiviteten på ca. 3 prosent. Slaktevektene forutsettes å øke på grunn stor slakting av lettgris i 2018. Det ligger om lag 3000 tonn med grisekjøtt på reguleringslager.

Det forventes en reduksjon i engrossalget av helt slakt på om lag 1 prosent sammenlignet med 2018.  

-Vi må gi full honnør til svineprodusentene som har dratt ned produksjonen betydelig, sier Skulberg, og viser til at en del av nedgangen kan tilskrives frivillig reduksjon ute hos produsentene, selv om vi også begynner å se effekten av utkjøpsordningen og lettgrisslakting. Skulberg er svært fornøyd med at dette nå går i riktig vei, men understreker også at det er nødvendig å fortsette i samme retning dersom vi skal være i balanse når vi mister eksportmuligheten i 2020.

 

Sau/lam                                                                                                                                                                      Prognosen for sau og lam viser et underskudd på 600 tonn i 2019, etter at importkvotene er tatt inn, og det er bare små endringer fra forrige prognose. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 6 prosent sammenlignet med 2018. Hovedårsaken til nedgangen er en beregnet reduksjon i bestanden ved beiteslipp på 4 prosent sammenlignet med 2018. Med bakgrunn i fostertellingene er det lagt inn en økning i antall lam per søye på 2 prosent i 2019 og slaktevektene er satt som gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på om lag 2 prosent sammenlignet med 2018, men det er en økning sammenlignet med årene 2014-2016.

-Tallene tyder på at sauebøndene har tatt signalene om å holde lenger på søya slik at det produseres flere lam på hver søye, og det er veldig bra, sier Ole Nikolai Skulberg. Dette er et viktig grep for å normaliseres markedet for sauekjøtt framover, og Skulberg oppfordrer alle sauebønder til følge opp dette på sin gård. 

 

Egg                                                                                                                                                                              Prognosen viser et overskudd på 2 000 tonn egg i 2019. Tilførslene forventes å øke med nesten 5 prosent sammenlignet med 2018, noe som skyldes nyetableringer. Engrossalget ventes å øke med 1 prosent.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019.  Det vil bidra til å redusere overskuddet.  

Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. Ytterligere nyetablering av egg vil redusere lønnsomheten til eggprodusentene i lang tid, sier Skulberg.

 

 

            

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.