Søk:

 
Du er her: Forside /Prognose

Verktøylinje

Prognosen 2018 – per mai 2018

Prognosen 2018 - Stort overskudd av gris

(02.05.2018) Den nye prognosen for 2018 viser et økende overskudd av gris i 2018 og en krevende markedssituasjon. Det samme gjelder for sau og lam. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

Dette er hovedinntrykket i reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2018 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

 

Prognose 2018 - per mai 2018

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 85 700 + 1 % 7 570 1) 100 800 - 1 % - 7 600
Sau/lam 25 200 - 6 %  906 2) 24 000  - 13 % + 2 100
Gris 138 100 + 1 % 1 500 3) 135 300  - 1 % + 4 300
Egg   63 600 + 1 %    290 4) 63 900 + 1 %  0       

Reduksjonen i engrossalget av sau/lam i 2018 må sees i sammenheng med at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 900 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 100 tonn SACU m/ben.
  3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 150 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og EU-kvote på 600 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen inntak av EU-kvoten på 290 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2018 – mai 2018  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr mai 2018  åpnes i nytt vindu 

 

Gris                                                                                                                                                                               For gris viser prognosen et overskudd på 4 300 tonn i 2018, som er 1 800 tonn høyere enn i siste prognose. Endringen skyldes en kombinasjon av at produksjonsprognosen er justert opp siden sist, samtidig som engrossalget er justert ned. Det prognoseres en økning i produksjonen på 1 prosent fra 2017. Det lagt til grunn en reduksjon i bedekningene på 1 prosent, mens det forventes en fortsatt økning i effektiviteten på litt over 2 prosent. Slaktevektene forutsettes å ligge vel 1 kg lavere enn i 2017. Det forventes en nedgang i engrossalget av helt slakt på knapt 1 prosent sammenlignet med 2017.  

-Vi ser nå at reguleringslageret av gris vokser hurtig, noe som skyldes en kombinasjon av høye tilførsler av gris og at etterspørselen etter helt slakt går ned, trolig som følge av at aktørene reduserer egne lager, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Et overskudd på 4 300 tonn er krevende å håndtere innenfor de tilgjengelige virkemidlene. Derfor må produksjonen ned, sier Skulberg. Hans klare oppfordring til svineprodusentene i denne situasjonen er å levere lettere gris og å redusere seminen. Samtidig peker han på at det er bare er kort tid igjen før vi mister eksportmuligheten og at vi i tillegg skal vi fase inn en ribbekvote fra EU på 300 tonn. Det innebærer at purketallet må ned framover og at det ikke er rom for å øke kapasiteten gjennom nyetableringer, understreker Skulberg.

 

Storfe                                                                                                                                                                           Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2018 på om lag 7 600 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det ca. 400 tonn mindre underskudd enn i forrige prognose og dermed tilsvarende mindre importbehov. Det ventes en økning i produksjonen på 1 prosent sammenlignet med 2017. Økningen skyldes økt slakting av okse og en økning i slaktevektene på disse på ca. 3 kg. Det forventes noe mindre kuslakting sammenlignet med 2017.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på vel 1 prosent sammenlignet med 2017.

Det legges til grunn en fortsatt vekst i mordyrtallet. For ammeku forventes en vekst i løpet av 2018 om lag på nivå med de to foregående årene, dvs. ca. 7 000 flere ammekyr, mens antallet melkekyr forutsettes å være stabilt.

-Prognosen bekrefter igjen at norsk storfe dekker en stadig større andel av markedet, sier Ole Nikolai Skulberg.  Han understreker at det er en gledelig utvikling, men finner det samtidig nødvendig å peke på at veksttakten i ammekuproduksjonen, kombinert med redusert salg, gjør det sannsynlig at vi når markedsdekning av storfekjøtt innen få år. Derfor er det viktig at vi følger utviklingen nøye slik at vi klarer å bremse veksten i tide når vi nærmer oss markedsbalanse, sier Skulberg.

 

Sau/lam                                                                                                                                                                     Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 2 100 tonn i 2018, etter at importkvotene er tatt inn. Med det er overskuddet økt med 1 400 tonn fra forrige prognose. Endringen skyldes lavere salg av helt slakt i 1. tertial enn det som lå inne i prognosen fra mars. Det er ingen endring i produksjonsprognosen fra mars. Den viser fortsatt en reduksjon på nærmere 6 prosent sammenlignet med 2017. Den store reduksjonen må sees i sammenheng med at tilførslene av sau i 2017 var ekstraordinært høye som følge av flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars.

Det forutsettes en reduksjon i antall lam per søye på 2 prosent basert på fostertellinger. Bestanden av sau og lam er forventet å være nesten 3 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017. Det forutsettes slaktevekter som gjennomsnitt av de siste 5 år.

-Prognosen viser at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende, sier Ole Nikolai Skulberg og viser til at det i tillegg til det prognoserte overskuddet for året på 2 000 tonn var nesten 2 900 tonn på reguleringslager ved inngangen av året. Bransjen må fortsette å holde oppe trykket på produktutvikling og salg, samtidig som det fortsatt ser ut til at sauetallet må ned, sier Skulberg.

Skulberg vil likevel understreke at nedgangen i salget av helt slakt fra reguleringslager i 1. tertial ikke er ensbetydende med at salget i sluttmarkedet er redusert. Signalene fra aktørene er at salget i sluttmarkedet har en positiv utvikling, noe som kan tyde på at bransjen har brukt egne lager framfor å ta ut helt slakt fra reguleringslager.  

Skulberg peker igjen på at situasjonen er spesielt bekymringsfull når det gjelder sau.

 

Egg                                                                                                                                                                               For egg viser prognosen nå balanse i 2018, etter at 563 tonn er tatt ut gjennom førtidsslakting. Det er prognosert en økning i tilførslene på vel 1 prosent sammenlignet med 2017. Engrossalget forventes å øke med 0,6 prosent.

- Prognosen viser at vi med førtidsslakting som virkemiddel klarer å skape balanse i eggmarkedet, sier Ole Nikolai Skulberg. Han understreker samtidig at det er en skjør balanse i eggmarkedet og at det er viktig for næringen at vi unngår overetablering som truer markedsbalansen framover. Og ikke minst er det viktig at eggprodusentene fortsetter omleggingen til frittgående, er oppfordringen fra Skulberg.

 

 

             

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.