Overskudd av lam og lavere tilførsler av storfe

Prognosen 2020 – per juni 2020

Sammenlignet med prognosen fra mai er salget av egg, storfe og gris noe nedjustert. Salgsprognosen ut 2020 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19. På kort sikt er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel som vil påvirke salget mest.

Bortfall av grensehandel har økt salget av kjøtt i Norge. Både anslag på antall mennesker i Norge igjennom sommeren og effekt av videre tiltak er usikre. Vi har fortsatt lagt til grunn normalt antall mennesker i Norge og normal grensehandel i 3. tertial i den reviderte prognosen for 2020.

Prognose 2020 - per juni 2020

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv 83 700 - 3 % 9 000 1) 99 100   - 1 % - 6 400 1 751
Lam 19 200 0 %  806 2) 18 700  + 2 %  + 1 350 2 891
Sau 4 700 + 6 %   4 350  - 28 % + 400  26
Gris 129 000 - 2 % 2 400 3) 132 900   + 0 % - 1 500  2 162
Egg   66 600 + 1 %    450 4) 66 600 + 1 %  + 500  520

 *) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4 756 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og import av 600 tonn fra Island.
  3. Importen inkluderer spekk (800 tonn), WTO-import på 700 tonn i 2020 (av kvoten på 1.381 tonn). EU-kvote på 900 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen en import på 450 tonn egg i 2020.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2020 – juni 2020  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr juni 2020  åpnes i nytt vindu 

 

Storfe                                                                                                                                                                           Prognosen for tilførslene av storfe i 2020 er 1 100 tonn lavere enn sist prognosert. Dette skyldes nedjustert prognose for slakting av melkekyr på grunn av større etterspørsel etter melkeprodukter og derav økte melkekvoter. Produksjonen ventes å gå ned med 3,5 prosent fra 2019. Salget prognoseres imidlertid også å bli noe lavere enn sist antatt, slik at markedsbalansen er tilnærmet uendret fra forrige prognose

Det har vært en økning i salget av storfe, særlig som følge av stor etterspørsel etter kjøttdeig siden det ble innført begrensninger i samfunnet. Underdekningen prognoseres å bli på om lag 6 400 tonn etter at importkvotene er tatt inn. 1 750 tonn av underskuddet hittil i 2020 er dekket opp av reguleringslager ved inngangen til året.

- Med usikkerhet knyttet til salget i årene framover og tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi fortsatt ikke nyetableringer for storfe, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg.

 

Lam                                                                                                                                                                              Prognosen for lam viser nå et overskudd på 1 350 tonn i 2020, etter at hele importkvoten fra Island og WTO-kvote er forutsatt tatt inn. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes større optimisme knyttet til høstens salg.

Det er fortsatt overproduksjon av lam og det ligger nærmere 2 000 tonn med lam på reguleringslager. Sørensen oppfordrer aktørene i bransjen til å benytte seg av lam fra reguleringslager i grillsesongen.

 

Gris                                                                                                                                                                                    Økende etterspørsel har tømt reguleringslageret av hel gris. Vi ser en økning i salget av produkter med gris og prognosen for hele året viser en liten økning.  

Slaktegrisvektene har etter prisjusteringer stabilisert seg på et høyere nivå, og det er et lite underskudd i prognosen som gir et bedre prisuttak. Markedsbalansen er imidlertid skjør. Reguleringseksporten forsvinner fra neste år og det er ikke rom for nyetableringer i næringa, sier Sørensen.

 

Egg                                                                                                                                                                              Prognosen viser et overskudd på 500 tonn egg i 2020 – om lag som sist prognosert. Også salget av egg har økt som følge av tiltakene i samfunnet. Det ventes også en økning i sommer som følge av at store deler av den norske befolkningen forventes å holde seg hjemme. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med nærmere 1 prosent for hele 2020 etter en god vekst i 2019. 

Tilførslene prognoseres å øke med vel 1 prosent. Det ligger inne i prognosen avtalt uttak av 370 tonn som følge av førtidsslakting og det prognoserte overskuddet til høsten kan håndteres med dette virkemiddelet.

- Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren, sier Sørensen.                  


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.