Prisløyper

Prisløyper skal bidra til markedsbalanse ved å påvirke levering av slakt fra overskuddsperioder til underskuddsperioder gjennom prissetting.

Et av de viktigste tiltakene i markedsreguleringen er fastsettelse av pris gjennom året, såkalte prisløyper. Målet er å oppnå best mulig markedsbalanse gjennom året ved å flytte slakting fra overskuddsperioder til underskuddsperioder. Prisløypene utarbeides med sikte på at gjennomsnittet av pris for året skal oppnå planlagt gjennomsnittlig engrospris for produksjoner som er i volummodellen, storfe, lam/sau og egg. For gris vil markedssituasjonen avgjøre om det er mulig å ta ut målpris. Prisuttaket registreres fortløpende og den ukentlige oppfølgingen kan ses her.

Prisløypene gjelder utvikling i engrospris. Det tas forbehold om endringer som følge av endret markedssituasjon for de ulike dyreslag. Avregningspris til bonde avledes av engrosprisen, men påvirkes av mange andre elementer. Det er derfor ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom endringer i engrospris og avregningsprisen.

  • Storfe

For andre halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe fastsatt til kroner 62,80 per kg. Det er en økning på 1,60 kroner fra første halvår. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Prisløypene er utarbeidet med formål om å stimulere til økt leveranse i perioder med forventet lavere leveranse av norsk vare. 

Prisløype for storfe per kilo andre halvår 2020: 

3. august (uke 32) opp kr 1,50
31. august (uke 36) ned kr 0,50
28. september (uke 40) ned kr 1,50
2. november (uke 45) opp kr 0,50
16. november (uke 47) opp kr 1,50

 

  • Gris

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2021 er kroner 33,89 per kilo. Det er en økning på kroner 1,46 fra inneværende avtaleår. Med bakgrunn i markedsutsiktene legges det opp til å ta ut målpris på gris for avtaleåret 2020/2021.  

Prisløype for gris per kilo for avtaleåret 2020/2021:

29. juni (uke 27) opp kr 0,80
24. august (uke 35) opp kr 0,80
28. september (uke 40) opp kr 0,50
12. oktober (uke 42) opp kr 0,40
7. desember (uke 50) ned kr 0,40
14. desember (uke 51) ned kr 0,40

I desember legges det som tidligere opp til ytterligere nedtrapping på pris for de tyngste vektgruppene for å trekke fram gris til slakting før jul.

 

  • Lam

For andre halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kroner 66,40 per kilo. Dette er en økning på kroner 0,30 fra planlagt engrospris for første halvår 2020 og andre halvår 2019.  

Prisløype for lam per kilo i andre halvår 2020: 

29. juni (uke 27) opp kr 0,50
3. august (uke 32) opp kr 4,70
24. august (uke 35) ned kr 0,50
31. august (uke 36) ned kr 0,50
7. september (uke 37) ned kr 1,50
14. september (uke 38) ned kr 0,80
21. september (uke 39) ned kr 1,60
28. september (uke 40) ned kr 1,30
5. oktober (uke 41) ned kr 0,50

Fra uke 27 vil Nortura gjøre endringer i engrosprisen mellom klasser av lam og gjøre justeringer i vektgruppene for lam. Bakgrunnen for endringene er å stimulere til en mer markedstilpasset produksjon. 

 

  • Sau

Prisen for sau av god kvalitet økes. Markedet for sau er i en bedre situasjon sammenliknet med 2019, men balansen er skjør.

Avregningspris til produsent for sau og lam påvirkes også blant annet av endringer i grunntilskudd. (link)

For sau fastsettes det ikke planlagt gjennomsnittlig engrospris med egen prisløype da sau ikke er med i markedsordningen, men Nortura fastsetter en pris på bakgrunn av markedsvurderinger med mer.

 

  • Egg

For andre halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kroner 20,30 per kilo, en økning på kroner 0,80 fra første halvår. I tillegg til generell prisøkning er det beregnet en teknisk prisøkning på 10 øre på grunn av økt andel egg fra frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning. 

Planlagte engrosprisendringer per kilo i andre halvår 2020:

29. juni (uke 27) 

opp kr 0,40 for egg fra miljøinnredning
opp kr 0,70 for egg fra frittgående