Informasjonsplikt

Markedsregulator har plikt til å informere alle aktører i kjøtt- og eggbransjen om reguleringsarbeidet.

Dette innebærer informasjon knyttet til oversikt over markedet og reguleringslager, engrospriser, prislister for reguleringsvarene, markeds- og prisprognoser og informasjon om reguleringstiltak.

I 2007 ble det laget en brosjyre som forklarer mer om markedsreguleringen, organiseringen av systemet og hva som ligger i ordningen. Selv om heftet er gammelt og noe har forandret seg, gir fremdeles innholdet i tekstene mye relevant informasjon. Brosjyren kan du finne her.

I 2015 ble det av Solberg-regjeringen nedsatt et utvalg ledet av jusprofessor Erling Hjelmeng som skulle evaluere virkningene av markedsordningene i landbruket. Utvalget konkluderte med at markedsordningene fungerer etter hensikten: Å sikre avsetning for bondens produkter, gi sikkerhet for pris og dempe prissvingningene. Det ble heller ikke påvist noen negative konsekvenser for forbruker eller konkurransen i markedet som følge av markedsordningene.