Produksjon og engrossalg per uke

Oppfølgingen av totalmarkedet omfatter volumutviklingen på tilførsler og salg. I tallene inngår de samlede tilførsler i hele landet, indekser i forhold til foregående år, anslag for import og beregnet engrossalg. Ut i fra tallene fremgår det også en markedsbalanse for de enkelte produksjoner.

 

Kjøttmarkedet i tonn tom. uke 32/2020
  Produksjon 20/19 (%) Import Salg  20/19 (%) Markedsbal
Storfe/kalv  47 708 94 10 010 59 469 96 -1 751
Sau 848 99 0 874 41 -26
Lam 1 091 99 198 3 477 157 -2 189
Gris 78 268 98 645 79 894 101 -981
I alt 127 915 97 10 854 143 714 99 -4 946

 

I tallene for salgsproduksjon inngår nesten alt av tilførsler i hele landet. Direkte salg samt retur av slakt tilbake til bonden er ikke tatt med her. Tallene fås fra Landbruksdirektoratet, og ved etterslep i tallene beregnes totalvolum ut i fra Norturas ukentlige tilførsler og markedsandel. Indeks i prosent viser endring i forhold til samme periode året før. Normalt er det om lag 1-2 måneders etterslep på tall for markedsandel på slakting.

Importen omfatter totalimport for de enkelte vareslag og baserer seg på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Tallene for kjøtt oppjusteres for benandel for biffer, fileter etc. For de siste ukene hvor vi ikke har registrerte tall brukes et best mulig anslag. For mer detaljer vedrørende importen kan det leses her.

Engrossalget er en beregnet størrelse for innenlandsk salg og angir volumet på salg av hele slakt, og for egg salg av egg fra engrosleddet. Utgangspunktet for beregningen av engrossalgsvolumet er tilførslene og salget beregnes som følger:

 

Totale tilførsler

+

Uttak reguleringslager

-

Innlegg reguleringslager

+

Import

-

Eksport

=

Engrossalg

 

Som oppsettet viser inngår ikke endringer i forretningsmessige lager i beregningen av engrossalg og dermed heller ikke i markedsbalansen. Tall for totalmarkedet viser da ikke utvikling i disse.

Markedsbalansen fremgår av plansjene over. I markedsbalansen er importen inkludert, og for å finne innenlands markedsbalanse må importen trekkes i fra.