Kjøtt- og eggmarkedet i 2019

Totalmarkedet for kjøtt og egg var også i 2019 preget av noe overskudd av gris og ubalanse for sau/lam. Tilførslene av gris gikk ned med nærmere 4 prosent fra året før og overskuddet var minkende i løpet av året. Nesten hele eksportkvoten på nærmere 1 900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble også i 2019 gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul.

For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt i 1. halvår. Tilførslene gikk noe ned fra tørkeåret 2018, men med et reguleringslager ved inngangen til året på 2 750 tonn var det bare i korte perioder behov for import til nedsatt toll. Det var overdekning på høsten og reguleringslageret endte på 1 750 tonn ved utgangen av året. Godt salg og uttak av 737 tonn som følge av utslakting av verpehøner før tiden ga bare et lite overskudd av egg i 2019.

 

Kjøtt- og eggmarkedet i 2019. Tonn

Retur/direkte salg er ikke tatt med

 

Produksjon

19/18

Imp.kvoter

Salg  

19/18

Balanse 

Annen imp.

Storfe/kalv 86 700 97 8 900 1) 99 700 101 -  4 100  3 100
Lam 19 300 93 493 2) 18 300 86 + 1 500  
Sau 4 450 80   6 050 111  - 1 600  
Gris 131 950 96 1 734 3) 132 200 98  + 1 450  
Egg   65 800 104    678 4) 66 200 103 +   300  


1. Omfatter bl.a. SACU-import av 4.622 tonn storfekjøtt omregnet m/ben, samt WTO-, EU- og GSP-kvote. 
2. 
Fra Island: 272 tonn. WTO-kvote og annen import på 221 tonn
3. 
Spekk utgjorde 747 tonn og 987 tonn av EU-/WTO-kvoter. 
3. 
Import på 678 tonn egg. 

Eksportert kvantum 2019: 1 892 tonn gris (reguleringseksport)

Utviklingen i tilførsler siste 10 år