Viktig at produsentene følger opp og reduserer produksjonen av gris og storfe

Prognose 2024 – per januar 2024

Smågrisprodusentene har respondert på oppfordringen om å redusere på bedekningene. Det er i tillegg satt i verk flere tiltak for å redusere produksjonen og lagrene av storfe og gris. Engrosprisene og prisene på varer fra reguleringslager er satt ned for å bidra til økt salg. For egg er det behov for noe økt produksjon.

Prognose 2024 - per januar 2024
                                 
    Norske tilførsler Import- Engrossalg Balanse Reg.lager Prognose reg.lager      
    tonn   Endring kvoter tonn   Endring 2024 1.1.24 * 31.12.24      
   Storfe/kalv 84 100   -6 % 9 000 1) 97 400   0 % -4 300 7 376   3 000      
   Lam 17 100   -1 % 1 250 2) 18 300   0 % 100 123   200      
   Sau 4 800   +1 %     4 600   +2 % 300 334   600      
   Gris 125 700   -4 % 1 650 3) 129 500   0 % -2 100 3 634   1 500      
   Egg    66 100   +1 % 1 400 4) 68 000   +2 % -500 -   -      
                                 

*) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i balansen for 2024.

  1. SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. WTO-kvote på 206 tonn, 600 tonn fra Island og 450 tonn av SACU-kvoten
  3. Spekk på 600 tonn. EU-kvote (900 tonn) og kvote fra Storbritannia (150 tonn). 
  4. Forutsetter i prognosen for 2024 en import på 1 400 tonn av kvotene på egg.

I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2024 – januar 2024  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2024  - åpnes i nytt vindu

 

Storfe

Produksjonen ventes å gå ned med om lag 6 prosent i 2024. I tillegg til effekt av tiltakene skyldes dette hovedsakelig færre kalver etter nedgangen i kutallet. Det er forutsatt lavere slakting av melkekyr i 2024 som følge av større melkebehov og økte kvoter.

Tilskudd til slakting av kalv reduserer tilførslene i slutten av 2024 og i 1. halvår 2025.  I tillegg reduseres prisen på tyngre slakt av kvige og ung okse fra 11. mars 2024.

Selv om prisreduksjonen gjelder først fra 375 kg oppfordres sterkt alle storfeprodusenter til å levere lettere slakt.

Reguleringslageret av storfe var på nærmere 7 400 tonn ved inngangen til 2024. Lavere produksjon vil bidra til å selge ut mye fra reguleringslageret fram til høsten 2024. Isolert for året 2024 viser prognosen nå en underdekning på om lag 4 300 tonn. Prisen på storfekjøtt er redusert. Det prognoseres om lag uendret salg av storfe i 2024.    

 

Lam

Det ble begrenset sesongmessig overskudd av lam høsten 2023, og bare vel 100 tonn på reguleringslager ved starten på 2024. For året 2024 ventes det fortsatt om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av importkvotene. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 200 tonn etter høstslaktingen i 2024.

Slaktingen av lam ble 5 prosent lavere i 2023 enn året før, mens det for sau var en nedgang på 0,6 prosent. Det er beregnet en nedgang i bestanden på 1,5 prosent ved inngangen til 2024. Reguleringslagret av sau var på 330 tonn ved inngangen til 2024. Det registreres lavere interesse for sauen, og det prognoseres en overdekning også høsten 2024.

 

Gris

Smågrisprodusentene har fulgt oppfordringen om å redusere på bedekningene. Om lag 6 prosent reduksjon bedekningene i november og desember og en prognosert reduksjon på 5 prosent i 1. kvartal reduserer tilførslene med 2 000 tonn fra novemberprognosen.

Det er svært viktig at purkebesetningene reduserer bedekningene med 5 prosent som forutsatt i prognosen. Denne oppfordringen gjelder foreløpig fram til mai 2024. Dette er avgjørende for å håndtere reguleringslageret som ved inngangen til 2024 var på 3 600 tonn.  

I tillegg er vektgrensen for høyeste pris redusert til 87 kg fra 1. januar. Det forutsettes i prognosen at prisreduksjon på gris over 87 kg blir stående ut 2024.  Med oppslutning fra alle svineprodusenter gir dette en effekt på om lag 3 000 tonn i reduserte tilførsler. Det prognoseres en økning i salget på 0,5 prosent, og en underdekning og lagernedbygging på 2 100 tonn i løpet av 2024.   

Vi oppfordrer alle svineprodusenter som produseres smågris, og som har planlagt sanering uavhengig av årsak til å registrere dette. Det er mulig å registrere dine planer for sanering i Ingris. Mer informasjon om den tekniske løsningen og deling av data fra Ingris finnes på hjemmesidene til Animalia.

 

Egg

Eggprodusenter med midlertidig opphold i produksjonen vil være i full leveranse tidlig i 2024. Prognosen viser en produksjonsøkning på 1 prosent i 2024. Samlet salg av egg til dagligvare og industri prognoseres å øke med ytterligere 2,5 prosent.  

Med prognosert salg vil det være et importbehov av egg til industrien på nærmere 1 900 tonn, som utgjør om lag 2,5 prosent av eggproduksjonen i Norge. Normalt importeres det årlig mellom 500 og 1 000 tonn. Det er rom for en liten økning i produksjonen for å møte det økte behovet for egg.

 

 

                 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.