Mindre overskudd av storfe i høst - økt salg av gris

Prognose 2024 – per juni 2024

Lavere bedekningstall i smågrisproduksjonen gir nedgang i tilførslene i 2. halvår 2024 og også inn i 2025. Prisen på gris fra reguleringslager er satt ytterligere ned for å bidra til økt salg. Det er som forventet fortsatt relativt lave slaktevekter på gris og okse. For egg er det behov for økt produksjon.

Prognose 2024 per juni 2024
                               
    Norske tilførsler Import- Engrossalg Balanse Reg.lager Prognose reg.lager    
    tonn   Endring kvoter tonn   Endring 2024 1.1.24 * 31.12.24    
   Storfe/kalv 84 500   -6 % 9 000 1) 97 800   0 % -4 200 7 376   3 100    
   Lam 17 000   -2 % 1 250 2) 18 300   0 % -100 123   0    
   Sau 4 800   -1 %     4 300   -4 % 450 334   800    
   Gris 127 900   -3 % 1 550 3) 131 800   +2 % -2 400 3 634   1 200    
   Egg    64 300   -2 %     67 600   +2 % -3 300 -   -    
                               

*) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i balansen for 2024.

  1. SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. WTO-kvote på 206 tonn, 600 tonn fra Island og 450 tonn av SACU-kvoten
  3. Spekk på 500 tonn. EU-kvote (900 tonn) og kvote fra Storbritannia (150 tonn). 

I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2024 – juni 2024  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2024  - åpnes i nytt vindu

 

Storfe

Reguleringslageret av storfe har hittil i år minket med om lag 2 000 tonn, og det forventes fortsatt jevn nedgang. Økt melkebehov og fri produksjon av kumelk i 2024 fører til lavere slakting av melkekyr. Det forventes likevel et mindre sesongmessig overskudd av storfe etter telledato 1. oktober.  

Det prognoseres et reguleringslager på vel 3 000 tonn ved utgangen av 2024.

Det er viktig at storfeprodusentene fortsetter å melde inn kviger og okser tidligere til slakt enn vanlig for å få lagrene ned og markedet i balanse.  Slaktevektene på okse er redusert med 5 kg hittil i år, og det forventes en noe større nedgang i året som helhet. 

Salget prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2023. Produksjonen ventes å gå ned med 5 700 tonn i 2024, tilsvarende om lag 6 prosent.

 

Småfe

Tilførslene av lam prognoseres å gå ned med ytterligere 2 prosent i 2024. Tall fra dyretellinger 1. mars 2024 viser en nedgang i søyetallet på vel 2 prosent, og det forventes tilsvarende nedgang i antall lam på beite. Salget av lam forventes å bli på samme nivå som i 2023. For året 2024 ventes det fortsatt om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av importkvotene.

Situasjonen er mer krevende for sau med nærmere 500 tonn på reguleringslager. Prisen er satt ned, men det prognoseres likevel med en overdekning til høsten og et reguleringslager på 800 tonn sau ved utgangen av 2024.

 

Gris

Prisen på gris fra reguleringslager er satt ned. Dette bidrar til økt salg og reduserte lagre.    

Smågrisprodusentene har redusert på bedekningene, som gir lavere tilførsler av slaktegris til høsten og inn i 2025. Prognosen forutsetter en videreføring av dagens slaktegrisvekter. Sammen med fortsatt økt effektivitet gir dette en nedgang i tilførslene for året samlet på 3 500 tonn i 2024.

For å bedre markedsbalansen og håndtere reguleringslagrene av svinekjøtt oppfordres slaktegrisprodusentene til fortsatt å holde slaktegrisvektene lave.

Det prognoseres en økning i salget på 2 prosent i 2024. Sammen med reduserte tilførsler gir forventet økning i salget en lagernedbygging på om lag 2 400 tonn i løpet av året.

 

Egg

Vi ser en bedre markedsdekning av norske egg nå i sommer, enn tilfellet var i mai måned. Hønene legger fortsatt egg en lengre periode enn normalt for å øke produksjonen. Engrosprisen øker med kr 2,50 fra 1. juli. Det er nyetableringer på gang som vil komme i produksjon fra midten av november og i 1. kvartal 2025. Dette vil bedre dekningen av norske egg. Tollfri import av skallegg og heleggmasse er forlenget til midten av august. Prognosen viser nå en nedgang i tilførslene til eggpakkeriene på 1,5 prosent i 2024. Økt direkte salg av egg fra gårdbruker er en viktig årsak til lavere leveranser til eggpakkeriene. Samlet salg av egg til dagligvare og industri prognoseres å øke med vel 2 prosent fra 2023.

Med prognosert salg resten av året vil det være en underdekning av norskproduserte egg på om lag 3.300 tonn i hele 2024. Hittil i år det importert vel 1 900 tonn skallegg. Det er altså rom for en økning i produksjonen for å møte det økte behovet for egg.

 

 

                 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.