Lavere produksjon av storfe gir større uttak fra reguleringslager i 2023

Prognose 2023 – per januar 2023

Salget i prognosen er om lag uendret siden prognosen i november. Det ventes lavere produksjon av storfe og noe større uttak fra reguleringslager fram til høsten. Tiltaket med midlertidig opphold hos noen produsenter bringer eggmarkedet om lag i balanse i 2023.

Prognose 2023 - per januar 2023

Produksjon

Tilførsler tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Markeds-balanse

 Reg.lager 1.1.23

Storfe/kalv 87 800 - 4 % 9 000 1) 98 500   - 5 % -  1 700 4 877
Lam 18 700  + 2 %  806 2) 18 800  - 1 %  + 700 0
Sau 4 800 - 3 %   4 800 - 5 % 0 0
Gris 130 400  - 2 % 1 650 3) 133 000 - 4 % - 1 000 231
Egg   65 900 + 1 %    500 4) 66 000  + 1 %  400 -

 *) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2023.

  1. For storfe SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvote på 206 tonn og 600 tonn fra Island.
  3. Spekk på 600 tonn, EU-kvote på 900 tonn, kvote på 150 tonn fra Storbritannia. 
  4. Forutsetter i prognosen for 2023 en import på 500 tonn egg.

I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2023 – januar 2023  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr januar 2023  åpnes i nytt vindu 

 

Storfe

Tilpasningen til lavere melkekvoter i 2023 ga enda høyere slakting av melkekyr på slutten av 2022 enn forventet. Dette medfører mindre kuslakting og lavere tilførsler av storfekjøtt i 2023. Reguleringslageret var på nesten 4 900 tonn ved inngangen til 2023. Sammen med norsk produksjon og importkvoter prognoseres dette å være tilstrekkelig til å dekke salget i 1. og 2. tertial 2023. I 3. tertial 2023 prognoseres det et sesongmessig overskudd på 1 300 tonn. Salget av helslakt storfe prognoseres i 2023 å gå ned med om lag 5 prosent fra et godt salg i året 2022 sett under ett. 

Produksjonen av norsk storfekjøtt økte med 5 prosent i 2022. Det ventes en nedgang i tilførslene på 4 prosent i 2023. Antall melkekyr gikk ned i 2022 og går ytterligere ned. Dette gir færre fødte kalver som reduserer produksjon i storfekjøtt i 2023 og 2024.

Det forventes en moderat økning i slaktevektene på kvige og okse også i 2023. Selv om mordyrtallet er på vei ned synes det ut fra forventet salg å være omtrent på et riktig nivå. Framtidig melkebehov samt utvikling i melkemengde per ku påvirker behovet for antall ammekyr framover.    


Lam

Det ble ikke sesongmessig overskudd av lam høsten 2022. For året 2023 sett under ett ventes det fortsatt om lag markedsbalanse av lam, inkludert WTO-kvoten på 206 tonn og Islandsimport på 600 tonn. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 700 tonn etter høstslaktingen i 2023.

Slaktingen av sau og lam ble nesten 3 prosent lavere i 2022 enn året før. Slaktevektene på lam ble 0,2 kg lavere i 2022.  

Det er prognosert en nedgang i bestanden av sau og lam på om lag 1 prosent pr. juni 2023. Det forventes noe økt produksjon i 2023, og en liten nedgang i salget. Sauebestanden synes å være på et riktig nivå. Det er en ambisjon å beholde dagens kapasitet.  

 

Gris

Færre bedekninger og reduserte slaktegrisvekter gir bra balanse for gris i 2023. For året som helhet er det prognosert en underdekning på om lag 1 000 tonn. Prognosen viser en overdekning i 1. tertial, men balanse og noe underskudd i resten av året. Det var 230 tonn på reguleringslager ved starten på året. Det prognoseres med en nedgang i salget til om lag nivået før pandemien. 

Tilførslene gikk ned med 1 prosent i 2022, og prognosen viser en ytterligere nedgang på 2 prosent i 2023. Nedgangen i bedekningene er noe større enn forventet effektivitetsøkning. Det er fra 1. januar redusert pris for de tyngste vektgruppene. Det forventes en nedgang i slaktegrisvektene på om lag 1 kg fra dagens vekter på 85 kg i bransjen. 
 

Egg

Tiltak med kompensasjon for midlertidig opphold av produksjonen hos 13 eggprodusenter gir om lag balanse i eggmarkedet i  2023. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med nærmere 1 prosent. 

Tiltaket med midlertidig opphold har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Det er derfor svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter. 
 


 

                 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.