Gjeldende målpris og planlagt gjennomsnittlig engrospris

Følgende engrospriser for første halvår 2021 ble fastsatt av Norturas konsernstyre 20. oktober 2021

Lam: Planlagt gjennomsnittlig engrospris for representantvaren lam er fastsatt til 66,90 kroner. Dette er en økning på kr 0,50 fra andre halvår 2020.

Storfe: Planlagt gjennomsnittlig engrospris for representantvaren ung okse er fastsatt til 64,30 kroner. Dette er en økning på kr 1,50 fra andre halvår 2020. 

Egg: Planlagt gjennomsnittlig engrospris for representantvaren egg til 20,30 kroner per kilo. Dette er en økning på kr 0,80 fra første halvår 2020. Prisen på egg fra høner i miljøbur økes med kr 0,40 per kg og egg fra frittgående høner økes med kr 0,70 per kg. I tillegg utgjør 10 øre en teknisk justering på grunn av forventet økt andel egg fra frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning. Det er ingen planlagt endring første halvår 2021.

Målpris på gris

Målprisen på gris for avtaleåret 2020/2021 er på kroner 33,89. Dette er en økning på kroner 1,46 fra inneværende avtaleår. Målprisen gjelder fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

 

Nortura har som markedsregulator ansvar for å sette engrosprisene til riktig nivå i forhold til markedssituasjonen for den enkelte produksjon. Les mer om bakgrunn for prissetting.

 

Under ses representantvarene med definerte klasser og kvaliteter for de ulike varegruppene som målpris og PGE refererer til.

Varegruppe

Representantvare

Gris

Slaktegris klasse E og S med et gjennomsnitt for alle kjøttprosenter og alle varegrupper under 85 kg.

Storfe

Ung okse, fettgruppe 2-, 2 og 2+, alle klasser O og R unntatt R+   

Sau og lam

Lam, fettgruppe 2-, 2 og 2+, alle klasser O og R unntatt gammelnorsk sau.

Egg

Egg, klasse A over 53 gram, sortert på brett.

Gjennomsnittsprisen veies etter ukentlige tilførsler for alle.

Noteringspunkter for målpris og engrospris ved engrossalg av helt slakt og egg er på følgende anlegg for følgende dyreslag/produkter:

  • Gris: Nortura Steinkjer, Nortura Rudshøgda og Nortura Forus. Prisen tilsvarer Norturas engrosprisliste for helt slakt i nevnte områder, korrigert for avgifter.
  • Storfe: Nortura Malvik, Nortura Rudshøgda, og Nortura Egersund.
  • Lam: Nortura Malvik, Nortura Rudshøgda og Nortura Forus.
  • Egg: Norturas anlegg i Hå. 

Nortura skal løpende rapportere oppnådd pris på representantvarene til Landbruksdirektoratet og skal sikre at gjennomsnittsprisen for prisperioden ikke overskrider Målpris eller Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Målpris og Planlagte gjennomsnittlige engrospriser er dermed ingen garantert pris, men en maksimalpris.

Da det er veid, akkumulert prisuttak som er avgjørende, kan prisen varieres gjennom året. Men dog kan prisnoteringen ikke overstige målpris/planlagt gjennomsnittlig engrospris med mer enn 10 prosent i 2 sammenhengende uker. Dersom det skjer, skal det åpnes for import.