Søk:

 
Du er her: Forside /Ukentlig oppfølging

Verktøylinje

Ukentlig oppfølging

Her finner dere ukentlig oppdatert informasjon fra Totalmarked kjøtt og egg. Dette er informasjon om tilførsler (slakting og mottak av egg), engrossalg, prisuttak, lagerbeholdning og mer. Se vedleggene lenger ned og beskrivelse av de ulike rapportene.

Markedsbilder
Markedsbilder er en tabelloversikt som viser hovedtallene i totalmarkedet for kjøtt (4-beinte) uke for uke. Denne inneholder tilførsler og salg, import, reguleringslager, dekningsprosent og prisoppfølging.

Åpne dokumentet for å se tabellene.
Markedsbilder pr uke

Reguleringslager
Reguleringslager er det lager som markedsregulator disponerer, og er et resultat av midlertidig eller evt vedvarende overskudd i markedet for helt slakt (egg er ikke med i oversikten). Tallene oppdateres ukentlig.
Lagerbeholdning pr uke

Oppfølging av pris
Her presenteres ukentlig oppfølging av pris. Målprisoppfølging på gris samt oppfølging av planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for ung okse, lam og egg. Figuren viser avvik fra målpris/PGE i inneværende uke, akkumulert avvik så langt i perioden og prognosert avvik. Plansjen oppdateres ukentlig.
Prisoppfølging pr uke

Produksjon og engrossalg
Oppfølgingen av totalmarkedet omfatter volumutviklingen på tilførsler og salg. I tallene inngår de samlede tilførsler i hele landet, indekser i forhold til foregående år, import og beregnet engrossalg. Ut i fra tallene fremgår det også en markedsbalanse for de enkelte produksjoner.

Følg linkene for mer informasjon, og les lenger ned for å se hva som ligger bak tallene.

Produksjon og salg pr uke

I tallene for salgsproduksjon inngår nesten alt av tilførsler i hele landet. Direkte salg samt retur av slakt tilbake til bonden er ikke tatt med her. Tallene fås fra Landbruksdirektoratet, og ved etterslep i tallene beregnes totalvolum ut i fra Norturas ukentlige tilførsler og markedsandel. Indeks i prosent viser endring i forhold til samme periode året før. Normalt er det om lag 1-2 måneders etterslep på tall for markedsandel på slakting.

Importen omfatter totalimport for de enkelte vareslag og baserer seg på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Tallene for kjøtt oppjusteres for benandel for biffer, fileter etc. For de siste ukene hvor vi ikke har registrerte tall brukes et best mulig anslag. For mer detaljer vedrørende importen kan det leses her.

Engrossalget er en beregnet størrelse for innenlandsk salg og angir volumet på salg av hele slakt, og for egg salg av egg fra engrosleddet. Utgangspunktet for beregningen av engrossalgsvolumet er tilførslene og salget beregnes som følger:

 

Totale tilførsler

+

Uttak reguleringslager

-

Innlegg reguleringslager

+

Import

-

Eksport

=

Engrossalg

 

Som oppsettet viser inngår ikke endringer i forretningsmessige lager i beregningen av engrossalg og dermed heller ikke i markedsbalansen. Tall for totalmarkedet viser da ikke utvikling i disse.

Markedsbalansen fremgår av plansjene over. I markedsbalansen er importen inkludert, og for å finne innenlands markedsbalanse må importen trekkes i fra.