Tips en venn

Verktøylinje

Prognosen 2020 – per mars 2020

Prognosen 2020 - Overskudd av lam og egg

(04.03.2020) Den nye prognosen for 2020 viser overskudd av lam. Dette kommer i tillegg til et større reguleringslager ved inngangen til året enn ønskelig. For egg viser prognosen fortsatt overskudd og det er ikke rom for nyetableringer. Prognosen for salget av gris er noe nedjustert, men markedsbalansen viser fortsatt underdekning i 2020 som følge av reduserte tilførsler. Det prognoserte underskuddet er ikke stort og det er ikke rom for nyetableringer i næringa.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2020 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2020 - per mars 2020

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv 85 100 - 2 % 9 000 1) 98 600   - 1 % - 4 500 1 751
Lam 19 300 0 %  806 2) 19 000  + 4 %  + 1 100 2 891
Sau 4 900 + 9 %   4 300  - 29 % + 600  26
Gris 127 500 - 3 % 2 350 3) 130 900   - 1 % - 1 000  2 162
Egg   66 800 + 2 %    700 4) 66 600 + 1 %  + 1 000  520

 *) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4 756 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og import av 600 tonn fra Island.
  3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 700 tonn i 2020 (av kvoten på 1.381 tonn). EU-kvote på 900 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen en import på 700 tonn egg i 2020.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2020 – mars 2020  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr mars 2020  åpnes i nytt vindu 

 

Storfe                                                                                                                                                                              For storfe prognoseres et underskudd i 2020 på om lag 4 500 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er om lag uendret fra forrige prognose. Det lå 1 750 tonn på reguleringslager ved inngangen til året som har dekket opp underskuddet hittil i år.   

Engrossalget er noe svakere hittil i år enn i 2019 og det forventes for året en nedgang på 1 prosent. Det er prognosert en reduksjon i produksjonen på 2 prosent fra 2019. Dette skyldes forventet nedgang i antall melkekyr til slakt i 2020. Melkekutallet ble redusert med nærmere 10 000 i løpet av 2019 på grunn av tilpasning til et lavere melkevolum.   

 -Behovet for å øke antall ammekyr ytterligere fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et fortsatt lavere melkevolum etter 2020. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til salget fremover i tillegg til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke nyetableringer for storfe nå, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg.

 

Gris                                                                                                                                                                        Prognosen viser nå en underdekning av svinekjøtt på om lag 1 000 tonn isolert for 2020. Det er også for gris prognosert en nedgang i salget på 1 prosent fra i fjor. Prognosen for tilførslene er også nedjustert fra prognosen utarbeidet i januar. Dette gjør at den prognoserte underdekningen er om lag som i siste prognose.

Markedsbalansen er imidlertid skjør og det er ikke rom for nyetableringer i næringa. Det er i prognosen forutsatt fortsatt relativt lave slaktegrisvekter. Det kan raskt stimuleres til økte vekter hvis det skulle bli behov for det. En kilo i økt slaktevekt utgjør om lag 1 400 tonn.

-Frivillig reduksjon av produksjonen og utkjøp av smågrisprodusenter bidro til reduserte lagre og nedgang i tilførslene på nærmere 4 prosent i 2019. Det prognoseres en ytterligere nedgang i produksjonen på 3 prosent i 2020. Utkjøpsordningen gir full effekt i 2020 og til sammen gjør dette at vi nå etter mange år med overdekning og tiltak ser en bedring i markedet for svinekjøtt, sier Sørensen. 

 

Sau/lam                                                                                                                                                                  Prognosen for lam viser nå et overskudd på 1 100 tonn i 2020, etter at hele importkvoten fra Island og WTO-kvote er forutsatt tatt inn. Den prognoserte overdekningen kommer i tillegg til et reguleringslager ved inngangen til året på 2 900 tonn. Lagrene er redusert, men mye tyder på at vi går inn i ny sesong til høsten med lam på reguleringslager, sier Sørensen.

Salget av lam i 2020 er prognosert å øke noe fra det svake salget i fjor.

Sørensen oppfordrer alle aktørene i bransjen og spesielt handelen til å være med å forlenge sesongen når lammene kommer fra fjell og beite til høsten. Her er det et potensiale i forhold til den korte sesongen i handelen i fjor, og utgangspunktet burde være det aller beste. Norske lam er helt i verdenstoppen og er en fantastisk råvare som vi vet at forbrukeren setter pris på, sier Sørensen.

 

Egg                                                                                                                                                                             Prognosen viser et overskudd på 1 000 tonn egg i 2020. Svakt salg i starten på året medførte en rask økning i reguleringslageret og det blir nødvendig å omdisponere inntil 400 tonn overskuddsegg til miljøfôr. Tilførslene prognoseres å øke med 1,5 prosent. Det ligger inne i prognosen avtalt uttak av 260 tonn som følge av førtidsslakting. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 0,5 prosent i 2020 etter en god vekst i 2019.  

-Førtidsslakting av verpehøner før normal slaktealder er allerede iverksatt og den prognoserte overdekningen kan håndteres med dette virkemiddelet. Markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre. Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020, sier Sørensen.

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   

 

           

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.