Tips en venn

Verktøylinje

Prognosen 2020 – per mai 2020

Prognosen 2020 - Økt salg som følge av covid-19

(06.05.2020) Den reviderte prognosen for 2020 viser økt salg av egg, storfe og gris som følge av tiltak for å redusere spredning av covid-19. Salgsprognosen ut 2020 vil være mer usikker og preget av de tiltak myndighetene har innført. På kort sikt er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og eventuelt videre stenging av grenser som vil påvirke salget mest.

I prognosen for mai 2020 har vi lagt til grunn at det vil være om lag 3 prosent flere mennesker i Norge samlet for 3. kvartal enn normalt. Totalmarked vurderer at stengte grenser, og dermed bortfall av grensehandel til nå har økt salget av helslakt i Norge. Det er storfe og gris som opplever økt salg som følge av bortfall av grensehandel. Vi legger til grunn at grensene vil være stengt frem til 16. mai som er myndighetens sist kjente beslutning. Både anslag på antall mennesker i Norge igjennom sommeren og effekt av stengte grenser er usikre. Videre har vi i prognosen lagt til grunn normalt antall mennesker i Norge og normal grensehandel i 3. tertial.

Prognose 2020 - per mai 2020

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv 84 800 - 2 % 9 000 1) 100 400   + 1 % - 6 600 1 751
Lam 19 300 0 %  806 2) 18 500  + 1 %  + 1 600 2 891
Sau 4 700 + 6 %   4 300  - 28 % + 400  26
Gris 129 500 - 2 % 2 400 3) 133 400   + 1 % - 1 500  2 162
Egg   66 800 + 2 %    650 4) 66 900 + 1 %  + 600  520

 *) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4 756 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og import av 600 tonn fra Island.
  3. Importen inkluderer spekk (800 tonn), WTO-import på 700 tonn i 2020 (av kvoten på 1.381 tonn). EU-kvote på 900 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen en import på 650 tonn egg i 2020.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2020 – mai 2020  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr mai 2020  åpnes i nytt vindu 

 

Storfe                                                                                                                                                                               For storfe prognoseres en økning i salget på nærmere 1 prosent i 2020. Det er 1 800 tonn høyere enn forrige prognose. Den største økningen ser vi som følge av stor etterspørsel etter kjøttdeig av storfe i perioden som er innført med begrensninger i samfunnet.

Vi ser at storfe har en viktig plass også i hverdagskostholdet i Norge. Salgsøkningen vi nå har sett vil nok være midlertidig, og gå mot en mer normal utvikling etter hvert som samfunnet åpnes opp, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

- Produksjonen ventes å gå ned med 2 prosent fra 2019. Dette skyldes forventet nedgang i antall melkekyr til slakt. 

  

Sau/lam                                                                                                                                                                         Salget av lam har vært svakt og uttaket fra reguleringslager har hittil i år vært lavere enn forventet.

Prognosen for lam viser nå et overskudd på 1 600 tonn i 2020, etter at hele importkvoten fra Island og WTO-kvote er forutsatt tatt inn.

Det er overproduksjon av lam og det ligger fortsatt over 2 000 tonn med lam på reguleringslager. Disse er heldigvis av god kvalitet og holdbarhet, så vi håper aktører i bransjen ser muligheten til å benytte seg av lam fra reguleringslager inn i grillsesongen, sier Skulberg

 

Gris                                                                                                                                                                                    Det har vært økende etterspørsel etter gris og prognosen for året viser også for gris en økning på 1 prosent. Som for storfe ser vi en midlertidig økning i salget av produkter med gris.

Prognosen for tilførslene er imidlertid også oppjustert på grunn av økte slaktegrisvekter. Til sammen gir dette et lite underskudd i prognosen som gir oss mulighet for å kunne ta ut målprisen på gris. Det er positivt, og et godt utgangspunkt for 2021 når reguleringseksporten forsvinner, sier Skulberg

  

Egg                                                                                                                                                                                    Prognosen viser nå et overskudd på 600 tonn egg i 2020 – noe lavere enn sist prognosert. Salget av egg i starten av året var svakt, men har økt voldsomt som følge av at store deler av den norske befolkningen har holdt seg hjemme. Denne salgsveksten er midlertidig. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 1 prosent for hele 2020 etter en god vekst i 2019. 

Tilførslene prognoseres å øke med 1,6 prosent. Det ligger inne i prognosen allerede uttak av 370 tonn som følge av førtidsslakting og det prognoserte overskuddet etter sommeren kan også håndteres med dette virkemiddelet.

 - Selv om det nå i en periode har vært unormalt høyt forbruk av egg advarer vi mot nyetableringer i eggproduksjonen. Det er fortsatt overskudd av egg ved en normalsituasjon, og vi vil etter hvert oppleve at vi kommer tilbake til den, sier Skulberg.

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   

 

           

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.