Tips en venn

Verktøylinje

Prognosen 2019 – per mai 2019

Prognosen 2019 - Stort overskudd av egg, ytterligere bedring for gris

(02.05.2019) Den nye prognosen for 2019 viser en ytterligere bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning. For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2019 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2019 - per mai 2019

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 86 600 - 3 % 9 170 1) 98 900  - 0 % - 3 200
Sau/lam 24 700 - 6 %  906 2) 26 300  - 2 % -  700
Gris 129 100 - 6 % 2 000 3) 133 100  - 1 % - 2 000
Egg   66 100 + 4 %    290 4) 64 700 + 1 %  + 1 700
  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 2.500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 100 tonn SACU m/ben.
  3. Importen inkluderer spekk (950 tonn), WTO-import på 150 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og EU-kvote på 900 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen inntak av EU-kvoten på 290 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2019 – mai 2019  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr mai 2019  åpnes i nytt vindu 

 

Storfe                                                                                                                                                                              Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2019 på om lag 3 200 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 200 tonn større underskudd enn i forrige prognose. Årsaken til en liten økning i underskuddet er økt salg hittil i år. Det er prognosert om lag uendret salg for året. Det ventes en reduksjon i produksjonen på 3 % sammenlignet med 2018, noe som må sees i sammenheng med høy slakting i fjor pga. tørke. Det er redusert okseslakting som gir størst utslag, enda slaktevektene forutsettes å øke med 8 kg sammenlignet med 2018. Kuslaktingen ventes å øke noe i 2019.

 Det legges til grunn om lag uendret mordyrtall i 2019. Det ventes fortsatt en vekst i ammekutallet, men den utlignes av reduksjonen i melkekutallet.

 -Prognosen bekrefter at vi nå er svært nær markedsdekning for norsk storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser til at bransjen må belage seg på at importkvotene må benyttes og at det må være uttak av reguleringslager før det åpnes for import med generell tollnedsettelse.

 

Gris                                                                                                                                                                                     For gris viser prognosen for 2019 et nødvendig underskudd på 2 000 tonn. Økende underskudd skyldes nedjustering av produksjonsprognosen. Det prognoseres en reduksjon i produksjonen på nær 6 % sammenlignet med 2018, basert på en nedgang i solgte sæd-doser på 9 %. Det forventes en fortsatt økning i effektiviteten. Slaktevektene forutsettes å øke på grunn av endringer i topprisen som er justert til 85 kg i Nortura. Det ligger om lag 2 500 tonn med grisekjøtt på reguleringslager.

Det forventes en reduksjon i engrossalget av helt slakt på om lag 1 % sammenlignet med 2018. 

Underskuddet er helt nødvendig når vi mister eksportmuligheten i 2020, sier Skulberg. Vi er svært fornøyd med at dette nå går i riktig vei. Uttaket av målpris ligger nå under med kr 1,15 per kg. Prognosen slik vi ser det nå gir oss grunnlag for å øke prisen på gris med 50 øre/kg fra 1. juli, sier Skulberg

 

Sau/lam                                                                                                                                                                          Prognosen for sau og lam viser at det ligger an til et underskudd på 700 tonn i 2019, etter at importkvotene er tatt inn. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 6 % sammenlignet med 2018. Tallene fra søknader om produksjonstilskudd viser at 3,5 % av sauebøndene gir seg. Med bakgrunn i fostertellingene er det lagt inn en økning i antall lam per søye på 2 % i 2019 og slaktevektene på lam er satt som gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på om lag 2 % sammenlignet med 2018, men det er en økning sammenlignet med årene 2014-2016.

-Underskuddet av sau og lam er helt nødvendig nå, sier Ole Nikolai Skulberg. Vi må komme oss ut av dette uføre med stadig utfordringer med å få ut sauen fra reguleringslager. Et underskudd i markedet vil avhjelpe denne situasjonen, sier Skulberg.

 

Egg                                                                                                                                                                                 Prognosen viser fortsatt et overskudd på 1 700 tonn egg i 2019. Hovedårsaken til at overskuddet er noe redusert siden forrige prognose skyldes et noe høyere salg og en liten reduksjon i tilførsler.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019.  Vi har nå gått ut til produsentene med tilbud om førtidsslakting. Det er primært egg fra miljøinnredning som skal tas ut. Det vil bidra til å redusere overskuddet. 

Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. I tillegg ser vi at etterspørselen etter egg fra miljøinnredning er lav. Det vil om kort tid ikke være særlig rom for egg fra miljøinnredning, sier Skulberg.

                                                                                                                                                                     

 

           

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.