Tips en venn

Verktøylinje

Prognosen 2019 – per januar 2019

Prognosen 2019 - Stor overproduksjon av egg og nærmere markedsbalanse for storfe

(16.01.2019) Den nye prognosen viser et stort og økende overskudd av egg. Svinenæringen står fortsatt overfor overproduksjon. For sau og lam viser prognosen en svak underdekning i 2019, men det er mye sau på reguleringslager. Prognosen viser et lite underskudd av storfe, men det nærmer seg raskt markedsdekning også for dette dyreslaget.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2019 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2019 - per januar 2019

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 85 500 - 4 % 9 170 1) 98 100  - 1 % - 3 500
Sau/lam 24 600 - 6 %  906 2) 26 200  - 2 % -  600
Gris 132 900 - 3 % 2 000 3) 133 500  - 1 % + 1 400
Egg   66 700 + 5 %    290 4) 64 450 + 1 %  + 2.500
  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 2.500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 100 tonn SACU m/ben.
  3. Importen inkluderer spekk (950 tonn), WTO-import på 150 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og EU-kvote på 900 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen inntak av EU-kvoten på 290 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2019 – januar 2019  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr januar 2019  åpnes i nytt vindu 

 

Gris                                                                                                                                                                              Prognosen viser et overskudd av gris på 1 400 tonn i 2019. Det er en reduksjon på om lag 1000 tonn sammenlignet med forrige prognose og endringen skyldes at produksjonsprognosen er nedjustert.

Det prognoseres en reduksjon i produksjonen på 3 prosent sammenlignet med 2018. Bak det tallet ligger en reduksjon i antall bedekninger på 6 prosent, en fortsatt effektivitetsøkning i på 3 prosent og en moderat økning i slaktevektene. Effekten av utkjøpsordningen er ikke lagt til fordi avtaler om utkjøp av purker tegnes i begynnelsen av februar.

Det forutsettes en nedgang i engrossalget på vel 1 prosent sammenlignet med 2018.

Ved inngangen til året lå det 2 600 tonn gris på reguleringslageret. Det kommer i tillegg til overskuddet på 1 400 tonn i 2019.

For å oppnå balanse i svinemarkedet er det nødvendig å redusere produksjonen. Vi ser at det fortsatt er anledning for flere smågrisprodusenter til å melde på utkjøpsordningen, og særlig i Rogaland. Produsenter som vurderer å gi seg med smågris oppfordres til å benytte anledning nå, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

 

Storfe                                                                                                                                                                              For storfe viser prognosen en underdekning på 3 500 tonn i 2019. Med 2 750 tonn på reguleringslager ved inngangen til året er vi da svært nær markedsbalanse for storfe. 

Det prognoseres en reduksjon i tilførslene av storfe på ca. 4 prosent. Det meste skyldes redusert slakting av okse, men det ligger også inne en reduksjon i kvigeslaktingen. Det forutsettes en økning i slaktevektene på okse på 8-9 kg.

De reduserte tilførslene i 2018 må sees i sammenheng med at det ble slaktet mye storfe i 2018 pga. tørken. Sammenlignet med 2017 er det en økning i tilførslene. Mordyrtallet økte med 3 600 fra oktober 2017 til oktober 2018 og er forventet å stabiliseres i 2019. Det er forventet fortsatt økning for ammeku, mens antall melkekyr prognoseres å gå ned.

I prognosen legges det til grunn en reduksjon i engrossalget av storfe på 1 prosent sammenlignet med 2018.

Endringen fra å ha stor underdekning til å nærme oss markedsdekning har gått raskt. Vi må ta innover oss at salget av storfe går tilbake samtidig som produksjonen øker. Det er ikke rom for nyetableringer for storfe, sier Skulberg.

 

Sau/lam                                                                                                                                                                        Etter flere år med overskudd av sau og lam prognoseres det nå en underdekning i 2019 på 600 tonn. Reguleringslageret ved inngangen til året var på 3 000 tonn, så det er fortsatt en ubalanse i markedet.

Prognosen viser en reduksjon i tilførslene på 6 prosent sammenlignet med 2018. Bestanden av sau og lam ved beiteslipp forutsettes å være om lag 4 prosent lavere enn samme tidspunkt i 2018. Det er forutsatt slaktevekter som gjennomsnittet av de siste fem årene, noe som innebærer en liten økning fra 2018.

Det forventes en reduksjon i engrossalget på 2 prosent sammenlignet med 2018. Det må sees i sammenheng med at salget i 2018 var drevet av tiltak som sau til pelsdyrfôr og prisreduksjon ved kjøp fra reguleringslager, samt at Nortura gjennomførte eksport av sau for egen regning.

For å komme i balanse og kunne komme ut av den vanskelige situasjonen med mye sau på reguleringslager er det helt nødvendig med en svak underdekning nå i 2019, sier Skulberg. Dette gir oss håp om bedret markedsbalanse for sau og lam til neste år.

 

Egg                                                                                                                                                                               Prognosen viser et overskudd på 2 500 tonn egg i 2019. Tilførslene forventes å øke med 5 prosent sammenlignet med 2018, noe som skyldes nyetableringer. Engrossalget ventes å øke med 0,7 prosent, som tilsvarer befolkningsveksten.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019.  Det vil bidra til å redusere overskuddet.  

Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. Ytterligere nyetablering av egg vil redusere lønnsomheten til eggprodusentene i lang tid, sier Skulberg.

 

 

            

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.