Tips en venn

Verktøylinje

Prognosen 2018 – per januar 2018

Prognosen 2018 - Overskudd av sau/lam og gris

(17.01.2018) Den nye prognosen for 2018 viser bare mindre endringer fra prognosen i november, med unntak av gris hvor overskuddet er redusert som følge av lavere vekter. Prognosen viser at sau og lam fortsatt står overfor en svært krevende markedssituasjon. Det prognoseres fortsatt et overskudd av gris, men på et nivå som kan håndteres med tilgjengelig balanseringsvirkemiddel. Prognosen viser også et overskudd av egg i 2018. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

Dette er hovedinntrykket i reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2018 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

 

Prognose 2018 - per januar 2018

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 85 300 + 1 % 7 570 1) 101 400 - 1 % - 8 600
Sau/lam 25 800 - 4 % 1 006 2) 25 600  - 7 % + 1 200
Gris 137 400 + 0 % 1 500 3) 137 200  + 1 % + 1 700
Egg   64 300 + 2 %    290 4) 64 000 + 0 % + 600

 

  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 900 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 200 tonn SACU m/ben.
  3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 150 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og EU-kvote på 600 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen inntak av EU-kvoten på 290 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2018 – januar 2018  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr januar 2018  åpnes i nytt vindu 

 

Storfe                                                                                                                                                                         Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2018 på om lag 8 600 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er om lag som forrige prognose. Det ventes en ytterligere økning i produksjonen på 1 % sammenlignet med 2017. Bak tallene ligger en økning i okseslaktingen på 2 prosent, mens det forventes en reduksjon i kuslaktingen på 4 prosent. Slaktevektene på okse ventes å øke med nærmere 5 kg.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på om lag 1 prosent sammenlignet med 2017.

Mordyrtallet er på veg opp. Nedgangen i antall melkekyr ved inngangen til 2018 mer enn oppveies av økningen i antall ammekyr. Det forventes en ytterligere vekst i ammekutallet i løpet av 2018.

Den prognoserte økningen i storfekjøttproduksjonen i 2018 kommer i tillegg til en økning på 4 prosent i 2017. Det er gledelig at produksjon av storfekjøtt er økende og at underskuddet av norsk vare dermed reduseres, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg. Samtidig understreker han viktigheten av at veksten skjer på en kontrollert måte, slik at en har mulighet for å bremse opp i tide når det nærmer seg bedre markedsbalanse.       

 

Gris                                                                                                                                                                                  For gris viser prognosen for 2018 et overskudd på 1 700 tonn, som er 800 tonn lavere enn i siste prognose. Endringen skyldes først og fremst lavere tilførsler. En forventning om lavere slaktevekter, knyttet til justering av topp-pris, sammen med færre solgte sæddoser på slutten av 2017 gir om lag 1 900 tonn lavere tilførsler enn sist prognosert. Engrossalget er imidlertid også nedjustert med vel 1 000 tonn. I forhold til 2017 er det lagt inn en økning i engrossalget på 0,6 prosent.  

-Med en prognose som viser et overskudd på 1 700 tonn har vi på kort sikt en situasjon som kan håndteres innenfor gjeldende eksportkvote, sier Leif Sørensen. Sørensen understreker at dette forutsetter en reduksjon i slaktevektene og oppfordrer derfor produsentene til å følge opp de prissignalene som gis. Samtidig minner han om at den største utfordringen ligger foran oss, knyttet til at reguleringseksporten fases ut om få år. Vi kommer ikke utenom at purketallet må ned framover, understreker Sørensen.

 

Sau/lam                                                                                                                                                                   Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 1 200 tonn i 2018, etter at importkvotene er tatt inn. Det er uendret fra forrige prognose. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 4 prosent. Det må sees i sammenheng med at tilførslene av sau i 2017 var ekstraordinært høye som følge av flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars.

Engrossalget i 2018 prognoseres å bli på nivå med 2014 og 2015-sesongene. Det innebærer en reduksjon på 7 prosent i forhold til 2017, men en må huske at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

Bestanden av sau og lam er forventet å være 1 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017.

-Prognosen viser tydelig at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende, sier Leif Sørensen og viser til at det i tillegg til det prognoserte overskuddet for året på 1 200 tonn var nesten 2 900 tonn på reguleringslager ved inngangen av året. Han peker på at den prognoserte reduksjonen i bestanden av sau og lam er et godt tegn, men advarer mot å tro at utfordringene for sauenæringen er løst. Det ser ut til at sauetallet fortsatt må ned samtidig som trykket på produktutvikling og salg må opprettholdes, sier Sørensen.

 

Egg                                                                                                                                                                             For egg viser prognosen et overskudd på 600 tonn i 2018. Det er prognosert en økning i tilførslene på 2 prosent sammenlignet med 2017. Korrigert for utført førtidsslakting i 2017 er økningen på om lag 1 prosent. Engrossalget forventes å øke med 0,4 prosent.

- Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting tilsvarende 1 000 tonn egg i 2018, så et overskudd på dette nivået skal være mulig å håndtere, sier Leif Sørensen. Han understreker samtidig at det er en skjør balanse i eggmarkedet og at det er viktig for næringen at vi unngår overetablering som truer markedsbalansen framover.

 

 

             

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.