Tips en venn

Verktøylinje

Omsetningsavgift 2018 - økt sats for gris fra 17. september

Omsetningsavgiften belastes de dyreslag/produksjoner der det er markedsregulering og felles opplysningsvirksomhet. Midlene brukes til faglige tiltak, opplysningsvirksomhet, administrasjonskostnader hos markedsregulator, markedsregulerende tiltak og produksjonsregulerende tiltak. Midlene plasseres i fond - og det er tre adskilte fond for hvitt kjøtt, egg og kjøtt fra storfe, sau/lam og gris.

25. juli 2018 ble satsene for storfe bestemt økt fra 13. august og ytterligere fra 3. september. Dette med bakgrunn i endringer i prognoserte kostnader som følge av fôrmangel og nedslakting av storfe. 23. august ble også satsene for sau/lam bestemt hevet fra 27. august. Det ble også vedtatt at avgiften differensieres mellom sau og lam. Omsetningsrådet har vedtatt en ordning med kompensasjon til slakterier ved slakting av lett gris. Omsetningsavgifta økes dermed med kr 0,80 per kg for slaktegris fra 17. september.   

For Norturas produksjoner er følgende satser (kr per kg) fastsatt for 2018:

 

1/1-18

26/2

30/4

6/8 13/8 27/8 3/9 17/9 22/10 3/12

Egg

0,70

                 

Storfe

0,40

1,20 0,70   1,20   1,70      

Lam

3,50

    2,50   4,00        
Sau 3,50     2,50   4,00     2,00 4,00

Gris

1,20

            2,00    

Purke/råne

0,50

                 

Kylling/kalkun

0,28                  

Det søkes Omsetningsrådet om satser hvert halvår, og endringer i kostnader og markedssituasjon kan gi endringer.

Sau ble tatt inn igjen som reguleringsvare fra 1. juli 2013. Purke og råne ble tatt ut som reguleringsvare fra 1. januar 2009. Det betyr at purke/råne har en omsetningsavgift som kun dekker kostnader knyttet til opplysning og faglige tiltak. Dette er hensyntatt i de ovenstående satsene.