Søk:

 
Du er her: Forside 

Verktøylinje

Siste artikler fra Totalmarked kjøtt og egg

 • Ukentlig oppfølging

  Her finner dere ukentlig oppdatert informasjon fra Totalmarked kjøtt og egg. Dette er informasjon om tilførsler (slakting og mottak av egg), engrossalg, prisuttak, lagerbeholdning og mer. Se vedleggene lenger ned og beskrivelse av de ulike rapportene.

 • Importstatistikk

  Vedlegget viser importstatistikken. Åpne vedlegget for å se grafer og tabeller. Tallene stammer fra Toll- og avgiftsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå og de oppdateres månedlig.

 • Prognosen 2018 - Stort overskudd av gris

  (02.05.2018) Den nye prognosen for 2018 viser et økende overskudd av gris i 2018 og en krevende markedssituasjon. Det samme gjelder for sau og lam. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

 • Prisutsikter

  Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i tall

  Kjøttmarkedet i tall er en samling av tall og statistikk fra totalmarkedet og slakting/tilførsler i Nortura. Den omfatter i hovedsak tall for 4-beinte dyreslag, men inneholder også en del tall for egg og fjørfekjøtt.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i 2017

  Totalmarkedet for kjøtt og egg var også i 2017 preget av overskudd av gris og ubalanse for sau/lam. Nesten hele eksportkvoten på nærmere 1.900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble også i 2017 gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. Reduserte priser og ellers kraftig salgsstimulering reduserte reguleringslageret av lam med 900 tonn til vel 1.300 tonn i løpet av 2017. Fremskyndet slakting av sau til før årsskiftet ga en økning i reguleringslageret av sau på om lag 500 tonn. Dette skyldtes endret telledato for produksjonstilskudd. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt, men betydelig mindre enn året før på grunn av en økning i tilførslene på 3.500 tonn og en nedgang i engrossalget på vel 2.000 tonn. Uttak av nærmere 600 tonn som følge av utslakting av verpehøner før tiden ga tilnærmet balanse i eggmarkedet i 2017.

 • Utvikling i tilførsler

  I oversikten nedenfor finner dere utvikling i tilførsler (salgsproduksjon) for totalmarkedet. Tallene hentes fra Landbruksdirektoratet. Alle slakterier og eggpakkerier rapporterer kvantumstall, og statistikker for tilførsler og markedsandeler bygger på disse tallene.

 • Omsetningsavgift 2018

  Omsetningsavgiften belastes de dyreslag/produksjoner der det er markedsregulering og felles opplysningsvirksomhet. Midlene brukes til faglige tiltak, opplysningsvirksomhet, administrasjonskostnader hos markedsregulator, markedsregulerende tiltak og produksjonsregulerende tiltak. Midlene plasseres i fond - og det er tre adskilte fond for hvitt kjøtt, egg og kjøtt fra storfe, sau/lam og gris.

 • Prognoser i 2018

  Det er planlagt å utarbeide 6 prognoser i 2018. Dette gir en oppdatering på prognosene ca. hver andre måned. Datoene for offentliggjøring av prognosene ser dere her.

 • Engrospriser i 1. halvår 2018 og avtaleåret 2017/2018.

  Her presenteres nye engrospriser for storfe, lam og egg. Fra 1. juli 2013 ble volummodellen innført også for lam og egg. Målprisen ble erstattet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser. Storfe ble lagt om til volummodellen fra 1. juli 2009. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg er vedtatt for første halvår 2018. For gris gjelder målpris for avtaleåret 2017/2018.

    1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 13 artikler