Søk:

 
Du er her: Forside 

Verktøylinje

Siste artikler fra Totalmarked kjøtt og egg

 • Ukentlig oppfølging

  Her finner dere ukentlig oppdatert informasjon fra Totalmarked kjøtt og egg. Dette er informasjon om tilførsler (slakting og mottak av egg), engrossalg, prisuttak, lagerbeholdning og mer. Se vedleggene lenger ned og beskrivelse av de ulike rapportene.

 • Prognosen 2019 - Stor overproduksjon av egg og produksjonen av gris må ned

  (14.11.2018) Den nye prognosen for 2019 viser et stort og økende overskudd av egg. Svinenæringen står fortsatt overfor en svært krevende markedssituasjon. For sau og lam viser prognosen om lag balanse, men det er mye sau på lager. Prognosen viser underskudd av storfe, men det nærmer seg markedsdekning også for dette dyreslaget.

 • Prisutsikter

  Her beskrives prisutsiktene fremover. Det som her omtales er utvikling i engrospris. Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng. Denne siden vil bli oppdatert ved behov, og for alle prisvurderinger tas det forbehold om endringer som måtte oppstå på grunn av endringer i markedssituasjonen for det enkelte dyreslag.

 • Grunnlagsdokument

  I Grunnlagsdokumentet gjennomgås forhold som har betydning for fastsetting av gjennomnittlig planlagt engrospris.

 • Engrospriser i 1. halvår 2019 og avtaleåret 2018/2019.

  Her presenteres nye engrospriser for storfe, lam og egg. Fra 1. juli 2013 ble volummodellen innført også for lam og egg. Målprisen ble erstattet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser. Storfe ble lagt om til volummodellen fra 1. juli 2009. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg er vedtatt for første halvår 2019. For gris gjelder målpris for avtaleåret 2018/2019.

 • Importstatistikk

  Vedlegget viser importstatistikken. Åpne vedlegget for å se grafer og tabeller. Tallene stammer fra Toll- og avgiftsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå og de oppdateres månedlig.

 • Omsetningsavgift 2018 - økt sats for gris fra 17. september

  Omsetningsavgiften belastes de dyreslag/produksjoner der det er markedsregulering og felles opplysningsvirksomhet. Midlene brukes til faglige tiltak, opplysningsvirksomhet, administrasjonskostnader hos markedsregulator, markedsregulerende tiltak og produksjonsregulerende tiltak. Midlene plasseres i fond - og det er tre adskilte fond for hvitt kjøtt, egg og kjøtt fra storfe, sau/lam og gris.

 • Endringer i pris mellom klasser av storfe

  For å få bedre samsvar mellom priser og den faktiske verdien av kjøttet er prisdifferensieringen mellom klassene endret fra 2. juli 2018. De beste klassene får en høyere pris og de svakeste en lavere pris.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i tall

  Kjøttmarkedet i tall er en samling av tall og statistikk fra totalmarkedet og slakting/tilførsler i Nortura. Den omfatter i hovedsak tall for 4-beinte dyreslag, men inneholder også en del tall for egg og fjørfekjøtt.

 • Kjøtt- og eggmarkedet i 2017

  Totalmarkedet for kjøtt og egg var også i 2017 preget av overskudd av gris og ubalanse for sau/lam. Nesten hele eksportkvoten på nærmere 1.900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble også i 2017 gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. Reduserte priser og ellers kraftig salgsstimulering reduserte reguleringslageret av lam med 900 tonn til vel 1.300 tonn i løpet av 2017. Fremskyndet slakting av sau til før årsskiftet ga en økning i reguleringslageret av sau på om lag 500 tonn. Dette skyldtes endret telledato for produksjonstilskudd. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt, men betydelig mindre enn året før på grunn av en økning i tilførslene på 3.500 tonn og en nedgang i engrossalget på vel 2.000 tonn. Uttak av nærmere 600 tonn som følge av utslakting av verpehøner før tiden ga tilnærmet balanse i eggmarkedet i 2017.

    1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 15 artikler