Tips en venn

Verktøylinje

Prognosen 2020 – per januar 2020

Prognosen 2020 - Bedring for grisen

(15.01.2020) For gris prognoseres det i 2020 en underdekning isolert for året som følge av redusert produksjon. Med prognosert underdekning av svinekjøtt og reduserte lagre oppfordres det ikke til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med for mye sau i det norske markedet. Det ligger også nå mye lam på reguleringslager ved starten på året. For egg viser prognosen et overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2020 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2020 - per januar 2020

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv 85 900 - 1 % 9 000 1) 99 600   0 % - 4 700 1 751
Lam 19 100 - 1 %  806 2) 19 900  + 9 % 0 2 891
Sau 4 900 + 6 %   4 100  - 34 % + 800  26
Gris 128 800 - 2 % 2 350 3) 132 000   0 % - 800  2 162
Egg   66 700 + 2 %    700 4) 66 400 + 1 %  + 1 100  520

 *) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4 756 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og import av 600 tonn fra Island.
  3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 700 tonn i 2020 (av kvoten på 1.381 tonn). EU-kvote på 900 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen en import på 700 tonn egg i 2020.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2020 – januar 2020  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr januar 2020  åpnes i nytt vindu 

 

Storfe                                                                                                                                                                              Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt for 2020 på om lag 4 700 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det lå 1 750 tonn på reguleringslager ved inngangen til året. 

Engrossalget forventes å ligge på nivå med 2019. Det ventes en reduksjon i produksjonen på 1 prosent fra 2019. Dette skyldes forventet nedgang i antall melkekyr til slakt i 2020. Melkekutallet er om lag 10 000 færre ved inngangen til 2020 sammenlignet med for ett år siden. Dette skyldes tilpasning til et lavere melkevolum.   

 -Prognosen viser likevel at vi er nær markedsdekning for norsk storfe med mindre salget øker. Behovet for å øke antall ammekyr fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et fortsatt lavere melkevolum. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til salget fremover i tillegg til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke nyetableringer for storfe nå, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg.

 

Gris                                                                                                                                                                       Prognosen viser nå en underdekning av svinekjøtt på om lag 800 tonn isolert for året. Endringen fra en svak overdekning i siste prognose til underdekning skyldes lavere bedekningstall. Med prognosert underdekning av svinekjøtt er det ikke naturlig å oppfordre til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen, sier Sørensen. Markedsbalansen er imidlertid skjør og det er ikke rom for nyetableringer i næringa. Skulle salget vise seg å øke, kan vi raskt stimulere til økte vekter på slaktegrisen. En kilo i økt slaktevekt utgjør om lag 1 400 tonn

Engrossalget av helt slakt er prognosert å ligge på nivå med 2019.

-Utkjøp av smågrisprodusenter i fjor gir full effekt i 2020. I tillegg har den frivillige reduksjonen av produksjonen bidratt til reduserte lagre og gjør at vi nå ser en bedring i markedet for svinekjøtt, sier Sørensen.  

 

Sau/lam                                                                                                                                                                         For 2020 viser prognosen om lag markedsbalanse for lam og overskudd av sau på 800 tonn. Reguleringslageret av lam ved inngangen til året var på 2 900 tonn, så det er fortsatt en ubalanse i markedet også for lam. Salget er prognosert å øke noe for lam og reduseres for sau.

Prognosen for 2020 viser at vi fortsatt har utfordringer på sau og lam. Vi gikk inn i 2020 med et høyere lager av lam enn normalt. Mye tyder på at sauebøndene har tatt oppfordringen om å redusere påsettet og beholde søyene lenger. Dette er viktig for å bedre balansen mellom sau og lam, sier Sørensen.

 

Egg                                                                                                                                                                      Prognosen viser et overskudd på 1 100 tonn egg i 2020. Tilførslene prognoseres å øke med nærmere 2 prosent før tiltak. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 0,5 prosent i 2020 etter en god vekst i 2019.  

Førtidsslakting av verpehøner før normal slaktealder er allerede iverksatt og den prognoserte overdekningen kan håndteres med dette virkemiddelet. Markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre. Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020, sier Sørensen.

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   

 

           

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.