Tips en venn

Verktøylinje

Prognosen 2019 – per november 2018

Prognosen 2019 - Stor overproduksjon av egg og produksjonen av gris må ned

(14.11.2018) Den nye prognosen for 2019 viser et stort og økende overskudd av egg. Svinenæringen står fortsatt overfor en svært krevende markedssituasjon. For sau og lam viser prognosen om lag balanse, men det er mye sau på lager. Prognosen viser underskudd av storfe, men det nærmer seg markedsdekning også for dette dyreslaget.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2019 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

 

Prognose 2018 - per november 2018

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 88 000 + 4 % 7 970 1) 99 100  - 3 % - 3 200
Sau/lam 26 100 - 2 %  656 2) 25 500  - 7 % + 1 300
Gris 139 000 + 2 % 1 575 3) 134 800  -1 % + 5 700
Egg   63 800 + 1 %    290 4) 63 800 + 0 %  + 300

Reduksjonen i engrossalget av sau/lam i 2018 må sees i sammenheng med at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

 

Prognose 2019 - per november 2018

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 84 800 - 4 % 9 170 1) 98 900  - 0 % - 4 900
Sau/lam 23 800 - 9 %  906 2) 25 000  - 2 % -  300
Gris 134 200 - 3 % 1 800 3) 133 500  - 1 % + 2 500
Egg   65 900 + 3 %    290 4) 64 300 + 1 %  + 2.000
  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 2.500 tonn (1.300 tonn i 2018) og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island (350 tonn i 2018) og 100 tonn SACU m/ben.
  3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 150 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og EU-kvote på 900 tonn (675 tonn i 2018).
  4. Forutsetter i prognosen inntak av EU-kvoten på 290 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2018 – november 2018  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr november 2018  åpnes i nytt vindu 

 

 

Gris                                                                                                                                                                          Prognosen for 2019 viser et overskudd av gris på 2 500 tonn. Dette er lavere enn for 2018 som følge av slakting av lett gris og at svinebøndene har redusert insemineringen siden mai i år. - Det er utrolig bra at svinebøndene har redusert insemineringene nå i år, og dette må fortsette. Vi skal heller ikke glemme at vi har nesten 6 000 tonn med gris på reguleringslager i tillegg til overskuddet i 2019, så produksjonen fortsatt alt for høy. Vi anslår at det er om lag 4 000 purker for mange nå, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Det er nå fullt trykk på produksjonen av julemat og vi ser at det det blir tatt ut gris fra reguleringslager nå. Vi har gitt bransjen mulighet siden tidlig i vår til å ta ut gris for sikre nok ribbe til jul på det vi kaller ribbetiltak. Det går ut på at bransjen tar ut gris fra reguleringslager og at Totalmarked kjøpet tilbake ferske stykningsdeler som blir eksportert på eksportkvoten. Dette gir da bransjen muligheten til å sitte igjen med ribba og de kan levere fra seg stykningsdeler som det ikke er rift om i det norske markedet. – Det er godt kjent at det er mer enn nok gris på reguleringslager og vi har tilrettelagt for ribbeskjæring i flere måneder, så det bør være nok norsk ribbe til jul i år, sier Skulberg.

  

Storfe                                                                                                                                                                              Satsingen på økt produksjon av storfekjøtt har gitt resultater, og for 2018 er underskuddet ned mot 3000 tonn. Tørken i sommer gjorde at det ble slaktet flere storfe. Dette gir en nedgang i produksjonen i 2019. Prognosen viser et underskudd på 4 900 tonn for 2019 etter at importkvotene er tatt inn, dvs. om lag uendret fra forrige prognose. Utfordringen når det gjelder storfe er at vi er inne i en trend der produksjonen øker samtidig som salget går tilbake. Engrossalget av storfe har gått tilbake med 2-3 % de siste to årene. - Med bakgrunn i de søknader som Innovasjon Norge allerede har innvilget er det i praksis ikke rom for nyetableringer innenfor storfe nå, sier Skulberg. Økningen i importkvotene på 1 600 tonn får full virkning fra 2019.

Prognosen forutsetter uendret engrossalg av storfe sammenlignet med 2018.

Det ventes en reduksjon i produksjonen på 3,5 prosent sammenlignet med 2018. Slaktevektene på okse forventes å holde seg lave utover vinteren og våren, men ta seg opp i andre halvår. 

Tall fra søknader om produksjonstillegg pr. 1. oktober 2018 viser en økning på om lag 3 500 mordyr - som i sin helhet skyldes en økning i antall ammekyr. Det er mindre vekst enn i de foregående årene, noe som må tilskrives tørkesommeren 2018.    

  

Sau/lam                                                                                                                                                                       Salget av lam har økt i 2018, men det er fortsatt lav interesse for sauen. Ved inngangen til årets sesong lå det om lag 1 200 tonn med sau på reguleringslager. Prognosen for 2019 vider en svak underdekning på 250 tonn isolert for året. Det er viktig å ha med seg at vi har mye sau på lager som vi må omsette i det norske markedet. – Vi oppfordrer fortsatt sauebøndene om å forsøke å produsere flere lam pr søye. Å redusere påsettet er et viktig bidrag for å få ned overskuddet av sau, sier Skulberg.

 Bestanden av sau og lam er beregnet å være 5 prosent lavere ved beiteslipp i 2019 enn på samme tidspunkt i 2018. Noe av den økte slaktingen av mordyr skyldes tørken, men det forventes også noe avgang av produsenter. Det er lagt til grunn slaktevekter som snitt av de siste 5 årene.

Tilførslene i år ser ut til å reduseres med ca. 3 prosent sammenlignet med 2017. Slaktevektene på lam ligger an til å øke med 5 hektogram.  

  

Egg                                                                                                                                                                                Med bakgrunn i historisk høye klekketall går vi nå inn i en periode med stor overproduksjon av egg. Prognosen viser et overskudd på om lag 2 000 tonn. Vi opplever at det er interesse for å starte opp med eggproduksjon. - Ytterligere nyetableringer av eggproduksjon nå vil resultere i overproduksjon og svak økonomi for eggprodusentene i lang tid fremover, sier Skulberg.

Bak en prognosert overdekning på 2.000 tonn ligger det en økning i tilførslene på om lag 3,5 prosent sammenlignet med 2018, mens engrossalget forventes å øke med i underkant av 1 prosent neste år.

 

            

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.