Tips en venn

Verktøylinje

Markedsordningene i landbruket

Markedsordningene er hjemlet i Omsetningsloven, og når det gjelder kjøtt og egg er det Nortura som har rollen som markedsregulator. I Nortura er det avdeling Totalmarked kjøtt og egg som har det operative ansvaret for de oppgaver som tilfaller markedsreguleringen.

Produsenten har ansvaret
I Norge har vi et system for omsetning av jordbruksvarer som gir jordbruket rett til å forhandle om priser, men også ansvar gjennom samvirkeorganisasjonene for å søke å ta ut prisene i markedet. I dette ligger det at jordbruket også har det økonomiske ansvaret for en eventuell overproduksjon. Dette systemet skiller seg fra de fleste andre land, bl.a. EU hvor offentlige myndigheter garanterer en minstepris (intervensjonspris) og selv har det økonomiske ansvaret for reguleringstiltakene.

Omsetningsloven
Grunnlaget for den norske markedsreguleringen er hjemlet i Omsetningsloven. Regjeringen har myndighet til å fastsette avgift på omsetningen av jordbruksvarer. Statens Landbruksforvaltning/ Omsetningsrådet forestår innkrevingen, og forvalter og styrer bruken av avgiftsmidlene. Innenfor retningslinjer fastsatt av Omsetningsrådet er landbrukssamvirket gitt myndighet til å iverksette reguleringstiltak på vegne av totalmarkedet for i størst mulig grad å sikre et prisnivå i samsvar med jordbruksavtalens målpris. Denne myndigheten følges av markedsregulators forpliktelser i forhold til både produsent (mottaksplikt) og kunde (forsyningsplikt).

En situasjon med overproduksjon av kjøtt presser markedet og reduserer muligheten til å ta ut en bedre pris. Samtidig vil en slik situasjon ofte medføre økt omsetningsavgift innbetalt fra produsentene for å finansiere reguleringstiltak.

Kjøttoverskuddet vil derfor gi store inntektstap for produsentene. For jordbruket er det klart avgjørende å ha et marked med balanse mellom tilbud og etterspørsel. Siden samvirkeorganisasjonene er produsenteid, ligger det sterk drivkraft i markedssystemet for å hindre at slikt overskudd oppstår.

For mer informasjon rundt markedsordningene vises det til Landbruksdirektoratet sine nettsider.