Søk:

 
Du er her: Forside /Aktuelle saker

Verktøylinje

Kjøtt- og eggmarkedet i 2017

Totalmarkedet for kjøtt og egg var også i 2017 preget av overskudd av gris og ubalanse for sau/lam. Nesten hele eksportkvoten på nærmere 1.900 tonn svinekjøtt ble benyttet, og det ble også i 2017 gjennomført tiltak for å sikre norsk ribbe til jul. Reduserte priser og ellers kraftig salgsstimulering reduserte reguleringslageret av lam med 900 tonn til vel 1.300 tonn i løpet av 2017. Fremskyndet slakting av sau til før årsskiftet ga en økning i reguleringslageret av sau på om lag 500 tonn. Dette skyldtes endret telledato for produksjonstilskudd. For storfe var det fortsatt underskudd av norskprodusert storfekjøtt, men betydelig mindre enn året før på grunn av en økning i tilførslene på 3.500 tonn og en nedgang i engrossalget på vel 2.000 tonn. Uttak av nærmere 600 tonn som følge av utslakting av verpehøner før tiden ga tilnærmet balanse i eggmarkedet i 2017.

For storfe var det åpning for import med administrativ tollnedsettelse frem til utgangen av august. Det var ikke tollnedsettelse for import av sideflesk/ribbe i 2017.

 

Kjøtt- og eggmarkedet i 2017

Retur/direkte salg er ikke tatt med

Produksjon

Salgs-produksjon tonn

endring fra -16

 Import-kvoter 

Engrossalg tonn

endring fra -16

Markeds-balanse 2017  

Adm. og annen import      

Markeds-dekning inkl. all import

Storfe/kalv 84 900 + 4 % 7500 1) 102 100 - 2 % -  9 700  10 400 700
Sau/lam 26 800 + 6 % 392 2) 27 500 + 12% -  350    
Gris 136 800 - 0 % 1481 3) 136 300 - 0 %  + 2 000    
Egg   63 150  + 3 %    489 4) 63 600 + 2 % +   100    
  1. Omfatter bl.a. SACU-import av 4.853 tonn storfekjøtt omregnet m/ben, samt WTO-, EU- og GSP-kvote. 
  2. Fra Island: 85 tonn. WTO-kvote på 206 tonn og 100 tonn SACU omregnet m/ben
  3. Spekk utgjorde 754 tonn og 727 tonn av EU-/WTO-kvoter. 
  4. Import på 489 tonn egg. 

Eksportert kvantum 2017: 1.868 tonn gris (reguleringseksport)

 

Utviklingen i tilførsler siste 10 år